Okno dialogowe Nowa grupa

Element Szczegóły

Nazwa grupy

Miejsce na wpisanie nazwy identyfikującej grupę lokalną. Nazwa grupy lokalnej nie może być taka sama, jak jakakolwiek inna nazwa grupy lub nazwa użytkownika na danym komputerze. Nazwa grupy może zawierać maksymalnie 256 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Nazwa grupy nie może składać się wyłącznie z kropek (.) lub spacji.

Opis

Miejsce na wpisanie opisu konta grupy.

Członkowie

Wyświetla listę członków grupy lokalnej. Konta użytkowników z tego komputera mogą być członkami grupy lokalnej. Jeśli komputer należy do domeny, członkami grupy lokalnej mogą być również konta użytkowników i grupy globalne z domeny lokalnej i z domen zaufanych.

Dodaj

Kliknięcie tego przycisku umożliwia dodanie kont użytkowników lub grup globalnych do grupy lokalnej.

Usuń

Usuwa wybrane konto użytkownika lub grupę globalną z wybranej grupy lokalnej.


Spis treści