Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Excel zawiera między innymi następujące formanty:

Informacje o źródle danych

Identyfikuje plik programu Excel. Pole Opis, które domyślnie jest puste, może zawierać kwalifikatory opisowe.

Baza danych

Te opcje umożliwiają zmianę domyślnej lokalizacji pliku. Jeśli jest wymagana inna lokalizacja, kliknij przycisk Wybierz katalog lub Wybierz skoroszyt, w zależności od wersji programu Excel wybranej w polu Wersja.

Sterownik

W polu Wierszy do skanowania jest określona liczba wierszy, które instalator lub sterownik będzie skanować podczas ustawiania kolumn i typów danych kolumn. Może to być dowolna liczba od 1 do 16.

Zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu, aby uniemożliwić zmienianie pliku programu Excel.

Uwaga:
Szczegółowe i programowe informacje o tym sterowniku znajdują się w witrynie MSDN Library. Inne informacje można znaleźć w sekcjach Konwersja źródła danych, Pliki programu Excel, Wpisy rejestru usługi IISAM i Pliki wspólnego składnika ODBC w tym pliku pomocy. Dostępna jest pomoc techniczna do produktu.