Диалоговият прозорец Инсталиране на ODBC Microsoft Excel съдържа и следните контроли:

Информация за източника на данни

Идентифицира се файлът на Excel. Полето Описание, което е празно по подразбиране, може да съдържа описателни определения.

База данни

Използвайте тези опции, за да промените местоположението на файла по подразбиране. Ако желаете друго местоположение, щракнете върху Избор на директория или Избор на работна книга в зависимост от това каква версия на Excel сте избрали в полето Версия.

Драйвер

Редове за сканиране определят броя на редовете, които инсталационната програма или драйверът ще сканира при задаване на колоните и типовете данни на колоните. Това може да е произволен номер от 1 до 16.

Изберете Само за четене, за да забраните актуализациите на файла на Excel.

Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Друга информация може да се намери в Преобразуване на източник на данни, Файлове на Excel, Записи от системния регистър на IISAM и Общи файлове на компонента ODBC в този помощен файл. Налична е Поддръжка на продукт.

Съдържание