За да използвате диалоговия прозорец Задаване на разширени опции, трябва първо да въведете име за влизане и парола за този драйвер.

В зависимост от изискванията на вашата система, драйверът може да ви подкани да въведете вашето име и парола, ако източникът на данни използва системна база данни (база данни за работна група). Името по подразбиране е Admin, а паролата по подразбиране на Microsoft Access за потребителя Admin е празен низ.

Драйверът ще използва следните опции, достъпни в диалоговия прозорец Задаване на разширени опции, при влизане в база данни на Access.

DefaultDir

Определя се директорията по подразбиране за драйвера за достъп.

Драйвер

Използвайте това, за да въведете име по избор за драйвера за Access.

FIL

Тип на файл. "MS Access" за Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Атрибут на низ за връзка. Ако е зададено на "1", се разрешават функциите на Jet 4.0, като например създаване и пускане на изгледи и процедури, засичане на орязване на данни, нови типове данни и използване на запазен списък с думи SQL-92. Стойността по подразбиране е "0", като тя не разрешава никоя от тези функции.

ImplicitCommitSync

Определя се как направените промени извън дадена транзакция се записват в базата данни. Тази стойност е зададена първоначално на "Да", което означава че драйверът за Microsoft Access ще изчака завършването на вътрешна/подразбираща се транзакция.

MaxBufferSize

Размерът на вътрешния буфер (в килобайти), използван от Microsoft Access за пренос на данни до и от диска. Размерът на буфера по подразбиране е 2048 KB (показани като 2048). Може да се използва всяка стойност на цяло число, която се дели на 256. Това задава същата опция като Размер на буфера в диалоговия прозорец Настройка.

MaxScanRows

Броят на редовете, които ще бъдат сканирани при задаване на тип на данните на колоните според съществуващите данни.

Може да е число от 1 до 16. Стойността по подразбиране е 8; ако е зададена на 0, всички редове ще се сканират. Число извън ограничението ще върне грешка.

PageTimeout

Периодът от време (в десети от секундата), през който дадена неизползвана страница остава в буфера. За драйвера на Microsoft Access стойността по подразбиране е 0,5 секунди и трябва да е по-голяма от 0. Тази опция е приложима за всички данни, които използват драйвера на Microsoft Access.

ReadOnly

Обозначава, че базата данни е само за четене, за да забрани актуализации.

SafeTransactions

Ако е 0 (стойност по подразбиране) всички транзакции ще се извършват незабавно. Ако е 1, всички транзакции ще се записват на диска, само при фиксирана операция, но производителността слабо ще намалее.

Нишки

Броят на фоновите нишки, които използва машината. Стойността по подразбиране е 3. Потребителят може да увеличи броя на нишките, ако базата данни има голям количество дейности.

UserCommitSync

Указва се дали драйверът на Microsoft Access ще изпълни изрично определените от потребителя транзакции асинхронно. Настройката по подразбиране е "Да", което означава, че драйверът на Microsoft Access ще изчака да приключат фиксиранията в дефинираната от потребителя транзакция.

Задаването на тази настройка на "Не" може да има непредвидими последствия за транзакцията в среда от много потребители.

Съдържание