Използвайте диалоговия прозорец Дефиниране на текстов формат, за да дефинирате формата за колоните в избрания файл и да определите схемата за всяка таблица с данни. Диалоговият прозорец Дефиниране на текстов формат съдържа и следните контроли:

Добави

Добавя се колона с помощта на стойностите в полетата Тип данни, Име и Ширина.

Знаци

ANSI или OEM. OEM указва зададен не-ANSI знак, което е по подразбиране, ако форматът на избрания обект в списъка Таблици не е определен.

Заглавка на име на колона

Указва дали колоните на първия ред на избраната таблица ще се използват за имена на колоните. Стойността по подразбиране е FALSE (без отметка), ако форматът на избрания обект в списъка Таблици не е определен.

Колони

Изброяват се имената на колоните за всяка колона в избраната таблица в списъка Таблици и се отразява редът на колоните в таблицата.

Тип данни

Могат да бъдат BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT или SINGLE. За тип данни за дата използвайте "дд-ммм-гг", "мм-дд-гг", "ммм-дд-гг", "гггг-мм-дд" или "гггг-ммм-дд". ("мм" обозначава месеците с числа; "ммм" обозначава месеците с букви.)

Разделител

Знакът на разделителя по подразбиране ще се използва за разделяне на колони. Трябва да е само един знак, а двойни кавички (") не могат да се използват. Тази опция е разрешена, когато е избрано С потребителски разделители от полето Формат.

Формат

Разделен или с фиксирана дължина. Ако е разделен, указва се видът на използвания разделител: запетая (CSV), табулация или специален знак (по избор). Настройката по подразбиране е С CSV разделители, ако форматът на избрания обект в списъка Таблици не е определен.

Ако Формат е с фиксирана дължина и е избрано Заглавка на име на колона, първият ред трябва да е разделен със запетая.

Предположение

Щракнете тук, за да генерирате тип данни, име и стойности за ширина за колоните в избраната таблица, като сканирате съдържанието на таблицата в съответствие с избора в списъчното поле Формат. Разрешено, когато форматът за таблица е разделен. Предходно определените колони в списъка Колони са изчистени и заменени от нови записи. Ако не е избрано Заглавка на име на колона, имената на колоните се определят като "F1", "F2" и т.н.

Тази функция действа само при колони, по-малки от 64,513 байта.

Промяна

Щракнете тук, за да промените избраната колона с помощта на стойностите в полетата Тип данни, Име и Ширина.

Име

Името на избраната колона. Използвайте това, за да зададете ново име на колона за съществуваща или за нова колона.

Ако е избрано Заглавка на име на колона, показаното име на колоната се игнорира.

Премахни

Изтриване на избрана колона.

Редове за сканиране

Броят на редовете, които инсталационната програма или драйверът ще сканира при задаване на колоните и типовете данни на колоните. Стойността по подразбиране е 25, ако форматът на избрания елемент в списъка Таблици не е определен, но може да бъде всяко число то 1 до 32767.

Таблици

Изброяват се всички файлове, които съвпадат със списъка с разширенията, зададени в избраната директория в диалоговия прозорец Инсталиране на ODBC за текст.

Когато е избрано <по подразбиране>, списъкът Колони е забранен.

Ширина

Стойността може да се променя за колоните CHAR или LONGCHAR. За друг тип данни Ширина е забранено и не е показана стойност. Стойността по подразбиране е 1, ако форматът на избрания елемент в списъка Таблици не е определен.

Вж. още

Съдържание