Du använder dialogrutan Definiera textformat för att definiera formatet för kolumnerna i en viss fil och för att ange ett schema för varje datatabell. Dialogrutan Definiera textformat innehåller bland annat följande kontroller:

Lägg till

Lägger till en kolumn med värdena från fälten Datatyp, Namn och Bredd.

Tecken

ANSI eller OEM. OEM anger en icke-ANSI-teckenuppsättning och är standardformatet om formatet för det markerade objektet i listan Tabeller inte har definierats.

Kolumnnamn på första raden

Anger om de markerade tabellernas första rad ska användas som kolumnnamn. Standard är FALSKT (avmarkerad) om formatet för det markerade objektet i listan Tabeller inte har definierats.

Kolumner

Visar kolumnnamnen för varje kolumn i den markerade tabellen i listan Tabeller och återspeglar ordningen för kolumnerna i tabellen.

Datatyp

Kan vara BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT eller SINGLE. Använd "åå-mm-dd" eller "åååå-mm-dd" för datumdatatyper ("mm" anger siffror för månader, "mmm" anger bokstäver för månader).

Avgränsare

Det egendefinierade avgränsningstecken som du vill använda för att skilja kolumner. Får bara vara ett tecken och dubbla cittattecken (") får inte användas. Aktiverat när Valfri avgränsare markerats från rutan Format.

Format

Avgränsad eller fast längd. Om du använder alternativet Avgränsad visas typen av avgränsare som används: komma (CSV), tabb eller specialtecken (egen). Standard är CSV-avgränsad om formatet för det markerade objektet i listan Tabeller inte har definierats.

Om Format är fast längd och Kolumnnamn på första raden har markerats måste första raden vara kommaavgränsad.

Gissa

Klicka för att generera värdena datatyp, namn och bredd för kolumner i den markerade tabellen genom att söka tabellens innehåll enligt det val som gjorts i listrutan Format. Aktiverat när tabellformatet är avgränsat. Tidigare definierade kolumner i listan Kolumner har avmarkerats och ersatts med nya poster. Om Kolumnnamn på första raden inte har markerats genereras kolumnnamn som "F1", "F2" och så vidare.

Det här fungerar bara på kolumner som är mindre än 64 513 byte.

Ändra

Klicka för att ändra den markerade kolumnen med värdena från fälten Datatyp, Namn och Bredd.

Namn

Namnet på den markerade kolumnen. Använd för att ange ett nytt kolumnnamn för en befintlig kolumn eller en ny kolumn.

Om Kolumnnamn på första raden har markerats ignoreras det kolumnnamn som visas.

Ta bort

Tar bort den markerade kolumnen.

Rader som ska genomsökas

Antal rader som inställningsprogrammet eller drivrutinen genomsöker när kolumnerna och kolumndatatyperna konfigureras. Standard är 25 om formatet för det markerade objektet i listan Tabeller inte har definierats, men det kan vara ett valfritt värde från 1 till 32767.

Tabeller

Listar alla filer som matchar listan med tillägg som angetts i katalogen som markerats i dialogrutan ODBC - inställningar för Text.

Om <standard> har markerats inaktiveras listan Kolumner.

Bredd

Värdet kan ändras för CHAR-kolumner eller LONGCHAR-kolumner. För andra datatyper är Bredd inaktiverat och inget värde visas. Standard är 1 om formatet för det markerade objektet i listan Tabeller inte har definierats.

Se även