V dialogovém okně Definice formátu textu můžete definovat formát pro sloupce ve vybraném souboru a určit schéma pro každou tabulku dat. Dialogové okno Definice formátu textu obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Přidat

Přidá sloupec za použití hodnot v polích Typ dat, Název a Šířka.

Znaky

ANSI nebo OEM. OEM určuje jinou znakovou sadu než ANSI a je výchozí hodnotou, pokud nebyl definován formát položky vybrané v seznamu Tabulky.

Záhlaví s názvy sloupců

Určuje, zda sloupce prvního řádku vybrané tabulky budou použity jako názvy sloupců. Pokud nebyl definován formát položky vybrané v seznamu Tabulky, je výchozí hodnota NEPRAVDA (nezaškrtnuto).

Sloupce

Uvádí názvy sloupců pro každý sloupec v tabulce vybrané v seznamu Tabulky a odráží i pořadí sloupců v tabulce.

Typ dat

Může mít hodnotu BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT nebo SINGLE. Pro typy dat určující datum použijte vyjádření „dd-mmm-yy“, „mm-dd-yy“, „mmm-dd-yy“, „yyyy-mm-dd“ nebo „yyyy-mmm-dd“. („mm“ znamená vyjádření měsíce číslem, „mmm“ znamená vyjádření měsíce trojicí písmen.)

Oddělovač

Vlastní znak pro oddělovač, který má být použit pro oddělování sloupců. Musí to bý jeden znak a nelze použít dvojité anglické uvozovky ("). Tato možnost je povolená, když je v poli Formát vybrána možnost Vlastní oddělené.

Formát

Buď oddělení (oddělovačem), nebo pevná délka. V případě oddělení určuje typ použitého oddělovače: středník (CSV), tabulátor nebo zvláštní znak (vlastní). Pokud nebyl definován formát položky vybrané v seznamu Tabulky, je výchozí hodnota Odděl. středníkem.

Pokud Formát je pevná délka a je vybrána možnost Záhlaví s názvy sloupců, první řádek musí být ve formátu odděleném středníkem.

Odhadnout

Kliknutím na tuto položku vygenerujete hodnoty typu dat, názvu a šířky pro sloupce ve vybrané tabulce. Tato akce bude provedena na základě prověření obsahu tabulky podle výběru v rozevíracím seznamu Formát. Povoleno, pokud formát tabulky je oddělený. Dříve nadefinované sloupce v seznamu Sloupce jsou vymazány a nahrazeny novými položkami. Pokud není vybrána možnost Záhlaví s názvy sloupců, jsou generovány názvy sloupců „F1“, „F2“ atd.

Tato funkce funguje pouze pro sloupce menší než 64 513 bajtů.

Změnit

Kliknutím na tuto položku změníte vybraný sloupec za použití hodnot v polích Typ dat, Název a Šířka.

Název

Název vybraného sloupce. Lze použít k zadání nového názvu sloupce pro existující nebo nový sloupec.

Pokud je vybrána možnost Záhlaví s názvy sloupců, zobrazovaný název sloupce je ignorován.

Odebrat

Odstraní vybraný sloupec.

Počet prověřovaných řádků

Počet řádků, který bude instalační program nebo ovladač prověřovat při nastavování sloupců a typů dat sloupců. Pokud nebyl definován formát položky vybrané v seznamu Tabulky, je výchozí hodnota 25, ale je možné jakékoli číslo od 1 do 32 767.

Tabulky

Vypíše všechny soubory, které odpovídají seznamu zadaných přípon v adresáři vybraném v dialogovém okně Nastavení ODBC pro text.

Je-li vybrána možnost <výchozí>, seznam Sloupce je zakázán.

Šířka

Hodnotu lze změnit pro sloupce typu dat CHAR nebo LONGCHAR. Pro ostatní typy dat je možnost Šířka zakázaná a není zobrazena žádná hodnota. Pokud nebyl definován formát položky vybrané v seznamu Tabulky, je výchozí hodnota 1.

Viz také