Bruk dialogboksen Definer tekstformat til å definere formatet for kolonner i en valgt fil og angi skjemaet for hver enkelt datatabell. Dialogboksen Definer tekstformat inneholder blant annet følgende kontroller:

Legg til

Legger til en kolonne ved hjelp av verdiene i feltene Datatype, Navn og Bredde.

Tegn

ANSI eller OEM. OEM angir et annet tegnsett enn ANSI og er standarden hvis formatet for elementet som er merket i Tabeller-listen, ikke er definert.

Kolonneoverskrift

Angir om kolonnene i første rad i den merkede tabellen skal brukes som kolonnenavn. Er som standard FALSE (ikke avmerket) hvis formatet for elementet som er merket i Tabeller-listen, ikke er definert.

Kolonner

Viser kolonnenavnene for alle kolonnene i tabellen som er merket i Tabeller-listen, og gjenspeiler rekkefølgen på kolonnene i tabellen.

Datatype

Kan være BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT eller SINGLE. For datodatatyper bruker du "dd-mmm-åå", "mm-dd-åå", "mmm-dd-åå", "åååå-mm-dd" eller "åååå-mmm-dd". ("mm" betyr at månedene angis med tall, mens "mmm" betyr at månedene angis med bokstaver.)

Skilletegn

Det egendefinerte skilletegnet som skal brukes til å skille kolonner. Må være bare ett tegn, og doble anførselstegn (") kan ikke brukes. Dette alternativet aktiveres når Egendefinert blir valgt i Format-boksen.

Format

Enten delt eller fast lengde. Hvis delt, angis skilletegntypen som brukes: komma (CSV), tabulator eller spesialtegn (egendefinert). Er som standard CSV-delt hvis formatet for elementet som er merket i Tabeller-listen, ikke er definert.

Hvis Format er fast lengde og Kolonneoverskrift er valgt, må den første linjen være kommadelt.

Anslå

Klikk dette alternativet for å generere datatypen, navnet og breddeverdiene for kolonnene i den valgte tabellen ved å skanne innholdet i tabellen i henhold til valget i Format-boksen. Aktivert når tabellformatet er delt. Tidligere definerte kolonner i Kolonner-listen fjernes og erstattes med nye oppføringer. Hvis Kolonneoverskrift ikke er valgt, genereres kolonnenavn som "F1", "F2" og så videre.

Denne funksjonen fungerer bare på kolonner som er under 64 513 byte.

Endre

Klikk denne knappen for å endre merket kolonne ved hjelp av verdiene i feltene Datatype, Navn og Bredde.

Navn

Navnet på den merkede kolonnen. Brukes til å angi et nytt kolonnenavn for en eksisterende eller ny kolonne.

Hvis Kolonneoverskrift er valgt, ignoreres det viste kolonnenavnet.

Fjern

Sletter den merkede kolonnen.

Behandlede rader

Antallet rader installasjonsprogrammet eller driveren vil skanne ved angivelse av kolonner og kolonnedatatyper. Standardverdien er 25 hvis formatet for elementet som er merket i Tabeller-listen, ikke er definert, men kan være hvilket som helst tall fra 1 til 32 767.

Tabeller

Viser alle filer som samsvarer med listen over filtyper som er angitt i den valgte mappen i dialogboksen Konfigurer ODBC-driver for tekst.

Når <standard> er valgt, er Kolonner-listen deaktivert.

Bredde

Verdien kan endres for kolonnene CHAR og LONGCHAR. For andre datatyper er Bredde deaktivert, og ingen verdi vises. Er som standard 1 hvis formatet for elementet som er merket i Tabeller-listen, ikke er definert.

Se også