ใช้กล่องโต้ตอบ กำหนดรูปแบบข้อความ เพื่อกำหนดรูปแบบสำหรับคอลัมน์ต่างๆ ในแฟ้มที่เลือก และระบุ Schema สำหรับตารางข้อมูลต่างๆ กล่องโต้ตอบ กำหนดรูปแบบข้อความ จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

เพิ่ม

เพิ่มคอลัมน์โดยใช้ค่าในเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล, ชื่อ และ ความกว้าง

อักขระ

ANSI หรือ OEM OEM จะกำหนดชุดอักขระที่ไม่ใช่ ANSI และเป็นค่าดีฟอลต์หากไม่มีการกำหนดรูปแบบของรายการที่เลือกในรายการ ตาราง

ส่วนหัวชื่อคอลัมน์

ระบุว่าจะใช้คอลัมน์ของแถวแรกของตารางที่เลือกเป็นชื่อคอลัมน์หรือไม่ ค่าดีฟอลต์จะเป็นเท็จ (ถูกล้าง) หากไม่มีการกำหนดรูปแบบของรายการที่เลือกในรายการ ตาราง

คอลัมน์

แสดงรายการชื่อคอลัมน์ของแต่ละคอลัมน์ในตารางที่เลือกในรายการ ตาราง และแสดงลำดับคอลัมน์ในตาราง

ชนิดข้อมูล

อาจเป็น BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT, หรือ SINGLE สำหรับชนิดข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้ใช้ "dd-mmm-yy", "mm-dd-yy", "mmm-dd-yy", "yyyy-mm-dd", หรือ "yyyy-mmm-dd" ("mm" หมายถึงจำนวนเดือน; "mmm" หมายถึงเดือนที่เป็นตัวอักษร)

ตัวคั่น

อักขระตัวคั่นที่กำหนดเองจะใช้ในการแยกคอลัมน์ ต้องเป็นอักขระตัวเดียวเท่านั้น และจะใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (") ไม่ได้ ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีการเลือก คั่นด้วยค่าที่กำหนดเอง จากกล่อง รูปแบบ

รูปแบบ

ใช้ตัวคั่นหรือมีความยาวคงที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หากใช้ตัวคั่น ให้ระบุชนิดตัวคั่นที่จะใช้ ซึ่งได้แก่ เครื่องหมายจุลภาค (CSV) แท็บ หรือตัวอักขระพิเศษ (กำหนดเอง) ค่าเริ่มต้นจะเป็น ใช้ตัวคั่นแบบ CSV หากไม่มีการกำหนดรูปแบบของรายการที่เลือกในรายการ ตาราง

หาก รูปแบบ มีความยาวคงที่ และมีการเลือก ส่วนหัวชื่อคอลัมน์ บรรทัดแรกต้องใช้ตัวคั่นเครื่องหมายจุลภาค

คาดเดา

คลิกเพื่อสร้างชนิดข้อมูล ชื่อ และค่าความกว้างของคอลัมน์ในตารางที่เลือกโดยสแกนเนื้อหาของตารางตามการเลือกกล่องรายการ รูปแบบ เปิดใช้งานเมื่อรูปแบบตารางใช้ตัวคั่น คอลัมน์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในรายการ คอลัมน์ จะถูกล้างและถูกแทนที่ด้วยรายการใหม่ หากไม่มีการเลือก ส่วนหัวชื่อคอลัมน์ ชื่อคอลัมน์จะถูกสร้างเป็น "F1", "F2" และอื่นๆ

ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะในคอลัมน์ที่มีขนาดน้อยกว่า 64,513 ไบต์เท่านั้น

แก้ไข

คลิกเพื่อปรับเปลี่ยนคอลัมน์ที่เลือกโดยใช้ค่าในเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล, ชื่อ และ ความกว้าง

ชื่อ

ชื่อคอลัมน์ที่เลือก ใช้เพื่อระบุชื่อคอลัมน์ใหม่สำหรับคอลัมน์ปัจจุบันหรือคอลัมน์ใหม่เท่านั้น

หากมีการเลือก ส่วนหัวชื่อคอลัมน์ ชื่อคอลัมน์ที่แสดงจะถูกละเว้น

ลบ

ลบคอลัมน์ที่เลือก

แถวที่จะสแกน

จำนวนแถวที่ตั้งค่าหรือที่โปรแกรมควบคุมจะสแกนเมื่อตั้งค่าคอลัมน์และชนิดข้อมูลคอลัมน์ ค่านี้จะมีค่าเริ่มต้นเป็น 25 หากไม่มีการกำหนดรูปแบบของรายการที่เลือกในรายการ ตาราง แต่อาจเป็นตัวเลขใดๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 32767

ตาราง

แสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่ตรงกับรายการส่วนขยายที่ระบุในไดเรกทอรีที่เลือกในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Text

เมื่อมีการเลือก <เริ่มต้น> รายการ คอลัมน์ จะถูกปิดใช้งาน

ความกว้าง

คุณสามารถเปลี่ยนค่าของคอลัมน์ CHAR หรือ LONGCHAR สำหรับประเภทข้อมูลอื่น ความกว้าง จะถูกปิดใช้งาน และจะไม่มีค่าแสดง ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 หากไม่มีการกำหนดรูปแบบของรายการที่เลือกในรายการ ตาราง

โปรดดูเพิ่มเติมที่

สารบัญ