Диалоговият прозорец Инсталиране на ODBC за Text съдържа и следните контроли:

Информация за източника на данни

Идентифицира файла. Полето Описание, което е празно по подразбиране, може да съдържа описателни определения.

База данни

Местоположението по подразбиране на файла. Ако искате друго местоположение, щракнете върху Избор на директория.

Файлове

Изброяват се разширенията на името на файла на текстовите файлове в източника на данни. За да използвате всички файлове в директорията, поставете отметка в квадратчето По подразбиране (*.*). За да използвате само файловете със определени разширения, махнете отметката от квадратчето По подразбиране (*.*) и добавете разширенията, които желаете. Когато махната отметката от По подразбиране(*.*), разширенията по подразбиране са *.asc, *.csv, *.tab, и *.txt.

За да добавите разширение, въведете разширението в полето Разширение и щракнете върху Добави. Разширението трябва да са във формат *.xxx. Например, за да се използват .dat файлове, напишете *.dat. За да премахнете дадено разширение, изберете разширението в списъка Разширение и щракнете върху Премахни.

Определяне на формат

Използвайте диалоговия прозорец Дефиниране на текстов формат, за да дефинирате формата за колоните в избрания файл и да определите схемата за всяка таблица с данни.

Забележка:
Когато се използва драйвера на Text, се създава файл без разширение, когато инструкцията CREATE TABLE е изпълнена с име, което няма разширение. За да се покажат файлове без разширения в диалоговия прозорец Дефиниране на текстов формат, трябва да се добави "*." към Списък на разширенията в диалоговия прозорец Инсталиране на ODBC за текст.

Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Друга информация може да се намери в Преобразуване на източник на данни, Записи от системния регистър на IISAM, Текстови файлове на ISAM и Общи файлове на компонента ODBC в този помощен файл.

Вж. още

Съдържание