Usługi sieci Web dotyczące rejestrowania certyfikatów mogą być wdrażane w środowiskach z wieloma lasami, dzięki czemu certyfikaty oparte na zasadach mogą być rejestrowane z przekraczaniem granic lasów. W przypadku wcześniejszych wersji Usług certyfikatów w usłudze Active Directory (Active Directory Certificate Services, AD CS) rejestracja certyfikatów opartych na zasadach może być przeprowadzana tylko przez komputery klienckie należące do domeny, które używają protokołu DCOM. To powoduje, że możliwości rejestrowania certyfikatów są ograniczone do zaufanych obszarów wyznaczanych przez lasy usługi Active Directory i że infrastruktura PKI jest wdrażana dla każdego lasu.

Organizacje mające wiele lasów oraz wdrożenia infrastruktury PKI w każdym lesie mogą korzystać z zalet konsolidacji urzędów certyfikacji przez wdrożenie usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów, które umożliwiają rejestrowanie z przekraczaniem granic lasów. Wskazówki dotyczące projektowania i wdrażania scenariusza tego typu są dostępne pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143457 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim.

Dodatkowe informacje


Spis treści