Obsługę rejestrowania w sieci Web Usług certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS) można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise lub Windows Server 2008 Datacenter. Dane rejestracji certyfikatów mogą pochodzić z urzędu certyfikacji na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003 albo z urzędu certyfikacji innej firmy niż Microsoft.

Poniższa procedura może być używana, jeśli na tym komputerze nie została zainstalowana żadna z usług ról serwera usług certyfikatów w usłudze Active Directory (taka jak urząd certyfikacji).

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby zainstalować obsługę rejestrowania w sieci Web
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwera.

  2. Kliknij polecenie Zarządzaj rolami. W obszarze Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory kliknij pozycję Dodaj usługi ról. Jeśli na tym komputerze została zainstalowana inna usługa roli AD CS, zaznacz pole wyboru Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory w okienku Podsumowanie ról, a następnie kliknij pozycję Dodaj usługi ról.

  3. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Rejestracja w sieci Web dla urzędu certyfikacji.

  4. Kliknij pozycję Dodaj wymagane usługi ról, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Jeśli na tym komputerze nie jest zainstalowany urząd certyfikacji, na stronie Określanie urzędu certyfikacji kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać urząd certyfikacji, który ma zostać skojarzony z rejestrowaniem w sieci Web, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Kliknij przycisk Dalej, przejrzyj wyświetlone informacje, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.

  7. Na stronie Potwierdzenie opcji instalacji kliknij przycisk Zainstaluj.

  8. Po zakończeniu instalacji przejrzyj stronę stanu, aby sprawdzić, czy instalacja zakończyła się pomyślnie.

Uwagi dodatkowe

  • Zainstalowanie stron rejestrowania w sieci Web powoduje skonfigurowanie komputera jako urzędu rejestrowania. Komputer ten jest również nazywany „serwerem proxy sieci Web dla urzędu certyfikacji” lub „stacją rejestrowania w sieci Web”.

Dodatkowe informacje


Spis treści