Kopię zapasową urzędu certyfikacji można wykonać bez wykonywania kopii zapasowej całego serwera, na którym jest zainstalowany ten urząd certyfikacji. Jednak w większości sytuacji należy używać przystawki Kopia zapasowa, aby operacje wykonywania kopii zapasowej i przywracania były przeprowadzane w odniesieniu do urzędu certyfikacji i serwera jednocześnie.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji bądź członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby wykonać kopię zapasową urzędu certyfikacji przy użyciu przystawki Urząd certyfikacji
  1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

  2. W drzewie konsoli kliknij nazwę urzędu certyfikacji.

  3. W menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową urzędu certyfikacji.

  4. Wykonaj instrukcje Kreatora kopii zapasowych urzędu certyfikacji.

Kopię zapasową urzędu certyfikacji można także wykonać przy użyciu narzędzia wiersza polecenia Certutil.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji bądź członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby wykonać kopię zapasową urzędu certyfikacji przy użyciu narzędzia Certutil
  • W wierszu polecenia wpisz:

    certutil -backup <BackupDirectory>

    BackupDirectory jest ścieżką używaną do przechowywania danych kopii zapasowej.

Uwagi dodatkowe

  • Aby otworzyć wiersz polecenia, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknąć polecenia Akcesoria i Wiersz polecenia.

Dodatkowe informacje


Spis treści