Przystawka Kopia zapasowa na ogół służy do wykonywania kopii zapasowej i przywracania jednocześnie urzędu certyfikacji i serwera. Czasami jednak może być konieczne przywrócenie wyłącznie urzędu certyfikacji bez przywracania całego serwera, na którym ten urząd certyfikacji jest zainstalowany.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji bądź członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby przywrócić urząd certyfikacji z kopii zapasowej przy użyciu przystawki Urząd certyfikacji
  1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

  2. W drzewie konsoli kliknij nazwę urzędu certyfikacji.

  3. W menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Przywróć urząd certyfikacji.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze przywracania urzędu certyfikacji.

Tę procedurę można także wykonać przy użyciu narzędzia wiersza polecenia Certutil.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji bądź członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby przywrócić urząd certyfikacji z kopii zapasowej przy użyciu narzędzia Certutil
  • W wierszu polecenia wpisz:

    certutil -restore <BackupDirectory>

    BackupDirectory określa ścieżkę do miejsca, w którym znajdują się dane kopii zapasowej.

Uwagi dodatkowe

  • Aby otworzyć wiersz polecenia, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknąć polecenia Akcesoria i Wiersz polecenia.

Dodatkowe informacje


Spis treści