Przystawka Urząd certyfikacji może służyć do administrowania urzędem certyfikacji na lokalnym lub innym komputerze. Na komputerze, na którym został zainstalowany urząd certyfikacji, przystawka jest instalowana automatycznie. W innych sytuacjach należy najpierw zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera Usług certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby administrować urzędem certyfikacji na lokalnym komputerze
 1. Jeśli przystawka Urząd certyfikacji jest używana na tym komputerze po raz pierwszy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz mmc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. Dodaj przystawkę Urząd certyfikacji do listy z prawej strony.

 4. Wybierz komputer udostępniający urząd certyfikacji, którym chcesz administrować, a następnie kliknij przycisk OK.

Istniejącego wystąpienia przystawki Urząd certyfikacji można także używać do przechodzenia od administrowania jednym urzędem certyfikacji do administrowania innym urzędem.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem zdalnego urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby administrować urzędem certyfikacji na innym komputerze
 1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

 2. W menu Akcja kliknij polecenie Przekieruj urząd certyfikacji.

 3. Kliknij polecenie Inny komputer i wpisz nazwę komputera.

Przystawkę Urząd certyfikacji można także dostosować przy użyciu filtrów wyświetlania. Filtry umożliwiają ograniczenie zawartości wyświetlanej w okienku szczegółów przystawki Urząd certyfikacji do elementów spełniających zestaw określonych kryteriów. Na przykład można utworzyć filtr powodujący wyświetlanie w folderze Wystawione certyfikaty tylko certyfikatów, które były ważne po określonej dacie.

Użytkownik nie musi być administratorem urzędu certyfikacji, ale w celu wykonania tej procedury musi mieć uprawnienia do wykonywania zadań administracyjnych w urzędzie certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby ustawić filtry wyświetlania dla przystawki Urząd certyfikacji
 1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

 2. Kliknij dowolny wyświetlany folder oprócz folderu Szablony certyfikatów.

 3. W menu Widok kliknij polecenie Filtruj.

 4. Dla każdego kryterium wyboru:

  • Kliknij przycisk Dodaj.

  • W polu Pole kliknij pole, według którego ma zostać przeprowadzone filtrowanie.

  • W polu Operacja kliknij operację kwalifikującą wartość filtru dla tego pola.

  • W polu Wartość wpisz wartość kwalifikowania.

 5. Aby usunąć filtr, zaznacz go w oknie dialogowym Filtr, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Aby usunąć wszystkie istniejące filtry, w oknie dialogowym Filtr kliknij przycisk Resetuj.

Narzędzia administracji zdalnej serwera można zainstalować na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 przy użyciu Kreatora dodawania funkcji.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera usług AD CS
 1. Otwórz narzędzie Menedżer serwera.

 2. W obszarze Podsumowanie funkcji kliknij łącze Dodaj funkcje, aby uruchomić Kreatora dodawania funkcji.

 3. Na stronie Wybieranie funkcji kliknij znak plus wyświetlany po lewej stronie pola wyboru Narzędzia administracji zdalnej serwera, a następnie kliknij znak plus wyświetlany po lewej stronie pola wyboru Narzędzia do administrowania rolami.

 4. Zaznacz pole wyboru Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Aby wykonywać zadania zdalnego administrowania na komputerze z systemem Windows Vista, z Centrum pobierania Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89361) można uzyskać pakiet narzędzi do zdalnego administrowania serwerem.

Dodatkowe informacje


Spis treści