Usługi ról Usług certyfikatów w usłudze Active Directory (Active Directory Certificate Services, AD CS) mogą być konfigurowane indywidualnie, z wieloma usługami ról na jednym serwerze lub z każdą usługą roli zainstalowaną na osobnym serwerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory - omówienie.

W następujących tematach opisano opcje instalacji usług ról usług AD CS:


Spis treści