Poniższa procedura może być używana do publikowania wystawionych certyfikatów w systemie plików.

Aby zażądać certyfikatu i opublikować go w systemie plików, jednostka żądająca certyfikatu musi uwzględnić w swoim żądaniu atrybut certfile:true. Wydany certyfikat jest kopiowany do pliku FileName.cer, gdzie FileName jest identyfikatorem żądania certyfikatu.

Plik ten jest kopiowany do folderu CertEnroll w urzędzie autoryzacji.

Uwaga

Nie można używać tej metody do zastępowania plików.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby opublikować certyfikaty w systemie plików
  1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

  2. W drzewie konsoli kliknij nazwę urzędu certyfikacji.

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Moduł zakończenia kliknij przycisk Właściwości.

  5. Na karcie Ustawienia publikowania zaznacz pole wyboru Zezwalaj na publikowanie certyfikatów w systemie plików, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Zatrzymaj i ponownie uruchom urząd certyfikacji.


Spis treści