Usługi sieci Web dotyczące rejestrowania certyfikatów wymagają połączeń HTTPS. Tę procedurę należy wykonać, aby wybrać certyfikat uwierzytelniania serwera i skonfigurować powiązanie HTTPS.

Aby skonfigurować powiązanie HTTPS
 1. Otwórz Menedżera serwera.

 2. W drzewie konsoli rozwiń węzeł Role, a następnie rozwiń węzeł Serwer sieci Web (IIS).

 3. Kliknij opcję Menedżer usług Internet Information Services (IIS).

 4. W drzewie konsoli w węźle Połączenia rozwiń węzeł serwera sieci Web, rozwiń węzeł Witryny, a następnie kliknij witrynę sieci Web obsługującą usługę sieci Web.

 5. W okienku Akcje kliknij polecenie Powiązania.

 6. Na liście Typ kliknij pozycję https, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Uwaga

  Jeśli lista nie zawiera pozycji https, kliknij przycisk Dodaj, kliknij opcję https, a następnie wybierz adres IP i port witryny obsługującej usługę sieci Web.

 7. Na liście Certyfikat SSL zaznacz certyfikat.

  Uwaga

  Podany certyfikat musi obejmować cel Uwierzytelnienie serwera, a nazwa podmiotu certyfikatu musi być zgodna z nazwą hosta, który będzie używany przez komputery klienckie w celu uzyskiwania dostępu do usługi sieci Web. Aby zażądać certyfikatu uwierzytelniania serwera, zobacz artykuł Żądanie certyfikatów przy użyciu Kreatora żądania certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143456 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać powiązanie.

Dodatkowe informacje


Spis treści