Konfigurowanie Usługi rejestracji urządzeń sieciowych obejmuje następujące zadania:

 • Dodanie do grupy użytkowników Internetowych usług informacyjnych (IIS) konta, które będzie urzędem rejestrowania.

 • Ustawienie i skonfigurowanie Usługi rejestracji urządzeń sieciowych.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby dodać wyznaczony urząd rejestrowania do grupy IIS_IUSRS
 1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij dwukrotnie folder Grupy.

 2. Kliknij grupę wbudowaną IIS_IUSRS.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Dodaj do grupy.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, wpisz nazwę domeny konta, które będzie urzędem rejestrowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy przedsiębiorstwa lub Administratorzy domeny albo równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby ustawić i skonfigurować Usługę rejestracji urządzeń sieciowych
 1. Na serwerze, na którym ma zostać zainstalowana Usługa rejestracji urządzeń sieciowych, otwórz Menedżera serwera i kliknij pozycję Dodaj role, aby uruchomić Kreatora dodawania ról.

 2. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory, a następnie kliknij dwa razy przycisk Dalej.

 3. Na stronie Wybieranie usług ról wyczyść pole wyboru Urząd certyfikacji, a następnie zaznacz pole wyboru Usługa rejestracji urządzeń sieciowych.

  Zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie usług IIS i usługi aktywacji systemu Windows.

 4. Kliknij pozycję Dodaj wymagane usługi ról, a następnie kliknij trzy razy przycisk Dalej.

 5. Na stronie Określanie konta użytkownika kliknij pozycję Wybierz użytkownika, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta, które będzie używane przez Usługę rejestracji urządzeń sieciowych do autoryzowania żądań certyfikatów. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeśli na komputerze nie ma urzędu certyfikacji, na stronie Określanie urzędu certyfikacji zaznacz pole wyboru Nazwa urzędu certyfikacji lub Nazwa komputera, kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć urząd certyfikacji, który będzie wystawiał certyfikaty Usługi rejestracji urządzeń sieciowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Określanie informacji o urzędzie rejestrowania w polu Nazwa urzędu rejestrowania wpisz nazwę urzędu rejestrowania. W obszarze Kraj/region wybierz kraj/region, w którym się znajdujesz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Konfigurowanie kryptografii zaakceptuj domyślne wartości podpisu i kluczy szyfrowania lub skonfiguruj własne wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Przejrzyj podsumowanie opcji konfiguracji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Prostego protokołu rejestracji certyfikatów (SCEP), zobacz witrynę Internet Engineering Task Force w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71055 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Aby uzyskać więcej informacji na temat Usługi rejestracji urządzeń sieciowych, zobacz tematy Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory: Usługa rejestracji urządzeń sieciowych (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85475 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) i Dokumentacja implementacji protokołu SCEP firmy Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93875 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści