נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי לעדכן או להחליף את מנהל ההתקנים המשמש עבור התקן.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי לעדכן או להחליף את מנהל ההתקנים המשמש עבור התקן
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך לעדכן או להחליף.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הספציפי הרצוי ולאחר מכן לחץ על עדכן מנהל התקן.

  4. בצע את ההוראות המופיעות באשף עדכון תוכנת מנהל התקן.

שיקולים נוספים

תוכן העניינים