מאגר מנהלי ההתקנים הוא אזור מוגן במחשב המכיל חבילות של מנהלי התקנים שאושרו להתקנה במחשב. לקבלת מידע נוסף אודות מאגר מנהלי ההתקנים, ראה הכרת התקנה של התקנים ושל מנהלי התקנים.

הסרת ההתקנה של חבילת מנהל התקנים מהמאגר אינה מבצעת הסרת התקנה של כל התקן פעיל נוכחי המשתמש במנהל התקן זה. העותקים המותקנים של קבצי מנהל ההתקן אינם משתנים. רק העותק של חבילת מנהל ההתקן הנמצא המאגר נמחק. לאחר הסרת החבילה מהמאגר, אם מחובר למחשב התקן חדש המשתמש במנהל התקן זה, Windows חייב לאתר את חבילת מנהלי ההתקנים במיקומים הרגילים ובתוכם תיתכן הצגת בקשה של אמצעי אחסון מהמשתמש.

נושא זה מספק הליכים בהם תוכל להשתמש כדי להסיר חבילת מנהלי התקנים ממאגר מנהלי ההתקנים.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

קביעת השם של חבילת מנהלי ההתקנים במאגר מנהלי ההתקנים

כדי שתוכל להסיר את חבילת מנהלי ההתקנים, עליך לדעת את שמה במאגר מנהלי ההתקנים. שם הקובץ ‎.inf משתנה ל- OEM#.inf, כאשר # הוא מספר ייחודי.

כדי לקבוע את השם של חבילת מנהלי ההתקנים במאגר מנהלי ההתקן
 1. פתח שורת פקודה עם הרשאות ניהול. לחץ על התחל, על כל התוכניות ועל עזרים, לאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

  הערה

  הכלי של שורת הפקודה PnPUtil אינו פועל אלא אם כן תפעיל את שורת הפקודה כמנהל מערכת.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה:

  pnputil.exe -e

 4. קרא את הערכים בפלט כדי לחפש את התיאור של החבילה שלך ואת שם הקובץ שלה.

הסרת חבילת מנהלי התקנים מאוחסנת ממאגר מנהלי ההתקנים

לאחר שתדע את שם הקובץ ‎.inf של החבילה במאגר מנהלי ההתקנים, באפשרותך להסיר את חבילת מנהלי ההתקנים.

כדי להסיר חבילת מנהלי התקנים מאוחסנת ממאגר מנהלי ההתקנים
 1. פתח שורת פקודה עם הרשאות ניהול. לחץ על Start, על כל התוכניות ועל עזרים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

  הערה

  הכלי של שורת הפקודה PnPUtil אינו פועל אלא אם כן תפעיל את שורת הפקודה כמנהל מערכת.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  הקפד להחליף את # במספר של קובץ ה- ‎.inf שברצונך להסיר.

  הערה

  כדי להציג את כל הפרמטרים של שורת הפקודה עבור הכלי PnPUtil, הקלד בשורת הפקודה: pnputil -?

 4. אם המחשב מדווח כי חבילת מנהלי ההתקנים נמצאת כעת בשימוש של התקן מותקן, עליך תחילה להסיר את ההתקנה של ההתקן או להשתמש ב- ‎-f בפקודה pnputil כדי לכפות מחיקה של החבילה.

שיקולים נוספים
 • כברירת מחדל, חברות בקבוצה Administrators או בקבוצה שוות ערך, היא החברות המינימלית הנדרשת כדי לבצע שינויים במנהלי התקנים במאגר מנהלי ההתקנים. משתמש רגיל יכול לקבל הקצאה של הרשאה כדי להתקין או להסיר התקנה של חבילת מנהלי התקנים. כדי להקצות את הזכות, מקם את מחלקת התקנת ההתקן עבור מנהל ההתקן במדיניות אפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין מנהלי התקנים עבור מחלקות התקנים אלה. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעה של תצורת מדיניות המחשב כדי לאפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין התקנים מסוימים.


תוכן העניינים