Windows תומך במפרטי הכנס-הפעל המגדירים כיצד מחשב יכול לזהות ולקבוע את התצורה של חומרה שזה עתה הוספה ולהתקין באופן אוטומטי את מנהל ההתקן. לפני עידן הכנס-הפעל, משתמשים נאלצו לקבוע באופן ידני את התצורה של התקנים לפני חיבורם למחשב.

חומרת הכנס-הפעל, בשילוב מערכת הפעלה תואמת הכנס-הפעל כגון Windows Vista® ו- Windows Server® 2008, מאפשרת למשתמש לחבר את החומרה ו- Windows מחפש חבילת מנהלי התקנים מתאימה וקובע באופן אוטומטי את התצורה שלה כך שתעבוד מבלי להפריע להתקנים אחרים.

כיוון שתוכנת מנהל התקן פועלת כאילו היתה חלק ממערכת ההפעלה, עם גישה בלתי מוגבלת למחשב כולו, חיוני לאשר רק מנהלי התקן מוכרים ומוסמכים. כדי לתמוך בדרישת אבטחה זו, Windows Vista ו- Windows Server 2008 מחלקים את תהליך ההתקנה לשני שלבים:

התקנת התקנים ב- Windows

התקנת התקנים ומנהלי התקנים ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008 פועלת כמוצג בתרשים הבא. "PnP" בתרשים מתייחס לשירות הכנס-הפעל הפועל ב- Windows. אם בדיקה כלשהי מבדיקות האבטחה המתוארת נכשלת או אם אין בנמצא חבילת מנהלי התקנים מתאימה, התהליך נעצר.

תרשים זרימה - התקנת מנהל התקן של Windows
  1. כאשר משתמש מחבר התקן, Windows מזהה את החומרה החדשה ומאותת לשירות הכנס-הפעל להפוך את ההתקן לפעיל.

  2. השירות הכנס-הפעל מזהה את ההתקן.

  3. הכנס-הפעל מחפש במאגר מנהלי ההתקנים חבילת מנהלי התקנים התואמת להתקן. אם לא נמצאת חבילה מתאימה, עבור לשלב 4. אם נמצאת חבילה מתאימה, דלג לשלב 8.

  4. Windows מחפש חבילת מנהלי התקנים תואמת על-ידי חיפוש במיקומים הבאים ומפסיק את החיפוש ברגע מציאת החבילה המתאימה:

  5. Windows בודק שלמשתמש יש הרשאה למקם את חבילת מנהלי ההתקנים במאגר מנהלי ההתקנים. על המשתמש להיות בעל זכויות ניהול או שעל מדיניות המחשב להיות מוגדרת כך שתאפשר למשתמשים רגילים להתקין התקנים בעלי מזהה כזה. לקבלת מידע נוסף אודות מדיניות זו, ראה קביעה של תצורת מדיניות המחשב כדי לאפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין התקנים מסוימים.

  6. Windows בודק שלחבילת מנהלי ההתקנים יש חתימה דיגיטלית חוקית. אם חבילת מנהלי ההתקנים חתומה על-ידי אישור חוקי אך שאינו נמצא במאגר 'מפרסמים מהימנים', Windows מבקש מהמשתמש לאשר את השימוש באישור זה.

  7. Windows ממקם עותק של חבילת מנהל ההתקן במאגר מנהלי ההתקנים.

  8. PnP מעתיק את קבצי מנהל ההתקן ממאגר מנהלי ההתקנים למיקומים התפעוליים שלהם, בדרך כלל ‎%systemroot%\windows32\drivers.

  9. PnP קובע את תצורת הרישום כדי להורות ל- Windows כיצד להשתמש במנהלי ההתקנים שהותקנו זה עתה.

  10. PnP מפעיל את מנהלי ההתקנים שהותקנו זה עתה. שלב זה חוזר על עצמו בכל הפעלה מחדש של המחשב כדי לטעון מחדש את מנהלי ההתקנים.

ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008, התהליך המתואר בשלבים 3 עד 7 מכונה אחסון זמני. במהלך אחסון זמני, Windows מבצע בדיקות אבטחה ולאחר מכן ממקם את חבילת מנהל ההתקן במיקום מאובטח כדי ששירות הכנס-הפעל יוכל לגשת אליו. ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008, אחסון זמני יכול להתבצע באמצעות מנהל המערכת כשלב נפרד. לקבלת מידע נוסף, ראה אחסון זמני של מנהל התקן במאגר מנהלי ההתקנים.

אם אתה מנהל מערכת עבור מספר מחשבים, אחסון זמני של חבילות מנהלי ההתקנים עבור המשתמשים שלך מספק יתרונות משמעותיים. Windows מבצע את כל בדיקות האבטחה הנדרשות במהלך האחסון הזמני, כולל אימות זכויות הניהול ואימות החתימות הדיגיטליות. לאחר אחסון זמני מוצלח של חבילת מנהלי התקנים, כל משתמש שנכנס למחשב זה יוכל להתקין את מנהלי ההתקן במאגר מנהלי ההתקנים על-ידי חיבור פשוט של ההתקן המתאים. לא יהיו בקשות ואין צורך בהרשאות מיוחדות. המשתמש פשוט מחבר את ההתקן והוא יפעל, ללא צורך בהתערבות של מנהל המערכת או של מחלקת התמיכה.


תוכן העניינים