בעת התקנה של התקן הכנס-הפעל, Windows מבצע קביעת תצורה אוטומטית של ההתקן כדי שיפעל כראוי עם ההתקנים האחרים המותקנים במחשב שלך. כחלק מתהליך קביעת התצורה הזה, Windows מקצה ערכה ייחודית של משאבי מערכת להתקן אותו אתה מתקין. משאבים אלה יכולים לכלול אחד או יותר מהבאים:

  • מספרי שורה של בקשת פסיקה (IRQ)

  • ערוצים של גישה ישירה לזיכרון (DMA)

  • כתובות של יציאת קלט/פלט (I/O)

  • טווחים של כתובת זיכרון

לקבלת הגדרות של כל אחד מהמונחים האלה, עיין במילון ניהול התקנים.

על כל משאב המוקצה להתקן שלך להיות ייחודי, אחרת ההתקן לא יוכל לפעול כראוי. עבור התקני הכנס-הפעל, Windows מבצע קביעת תצורה אוטומטית של משאבים אלה בצורה נכונה. עם זאת, באפשרותך לקבוע תצורת התקנים באופן ידני באמצעות 'מנהל ההתקנים'.

בדרך כלל, הימנע משינוי ידני של הגדרות משאבים, כיוון שכאשר תעשה זאת, ההגדרות הופכות קבועות ול- Windows תהיה פחות גמישות בעת הקצאת משאבים להתקנים אחרים. אם משאבים רבים מדי הופכים קבועי-הגדרות, ייתכן ש- Windows לא יוכל להתקין התקנים חדשים מסוג הכנס-הפעל.

לפעמים, שני התקנים דורשים את אותם משאבים ויוצרים התנגשות משאבים. אם דבר זה מתרחש, באפשרותך לשנות ידנית את הגדרות המשאבים כדי לוודא שכל הגדרה ייחודית. עם זאת, משאבים מסוימים, כגון פסיקות בהתקני PCI, ניתנים לשיתוף, בהתאם למנהלי ההתקן ולמחשב.

בהתאם לסוג ההתקן שאתה מתקין, ייתכן שתצטרך לקבוע את התצורה של הגדרות אלה באופן ידני. בעת התקנת התקן שאינו תואם הכנס-הפעל, אין ל- Windows אפשרות לבצע קביעת תצורה אוטומטית של הגדרות המשאבים עבור ההתקן. לקבלת הוראות, עיין בחוברת שסופקה עם ההתקן.

שים לב

שינוי לא נכון של הגדרות משאבים יכול לגרום לחומרה שלך להיות לא זמינה ולגרום למחשב לפעול בצורה לקויה או להיות בלתי שמיש. בצע שינויים בהגדרות משאבים רק אם אתה בטוח כי ההגדרות החדשות אינן מתנגשות עם חומרה אחרת או אם יצרן החומרה סיפק הגדרות משאבים ספציפיות עבור התקן.


תוכן העניינים