נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להתקין התקן תואם הכנס-הפעל במחשב שלך.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי להתקין התקן הכנס-הפעל
 1. חבר את ההתקן החדש למחשב.

 2. בתיבת הדו-שיח זוהתה חומרה חדשה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אתר והתקן תוכנת מנהל התקן. בחירה באפשרות זו מתחילה את תהליך ההתקנה. סקור את הפרטים ב'שיקולים נוספים' בנושא זה.

  • שאל אותי שוב מאוחר יותר. ההתקן אינו מותקן ולא מבוצע כל שינוי בתצורה של המחשב. אם ההתקן עדיין מחובר בפעם הבאה שתיכנס למחשב, תיבת דו-שיח זו מופיעה שנית.

  • אל תציג הודעה זו שוב עבור התקן זה. בחירה באפשרות זו קובעת את התצורה של שירות הכנס-הפעל שלא להתקין את מנהל ההתקן עבור התקן זה ואינה הופכת את ההתקן לפעיל. כדי להשלים את התקנת מנהל ההתקן, עליך לנתק את ההתקן ולחברו מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה או התקנה מחדש של התקן.

אם המשתמש בוחר באפשרות אתר והתקן תוכנת מנהל התקן, אזי הצלחת ההתקנה תלויה בגורמים הבאים:

 • ההתקן נתמך על-ידי חבילת מנהלי התקנים הכלולה ב- Windows. חבילות מנהלי התקנים הכלולות ב- Windows ניתנות להתקנה על-ידי משתמשים רגילים.

 • מנהל המערכת של המחשב ביצע אחסון זמני של חבילת מנהלי ההתקנים במאגר מנהלי ההתקנים. לקבלת מידע נוסף, ראה אחסון זמני של מנהל התקן במאגר מנהלי ההתקנים. חבילות מנהלי התקנים הנמצאות במאגר מנהלי ההתקנים ניתנות להתקנה על-ידי משתמשים רגילים.

 • למשתמש יש אמצעי אחסון ובו חבילת מנהלי ההתקנים שסופקה על-ידי המשווק. לקבלת מידע נוסף, עיין ב'שיקולים נוספים' בנושא זה.

שיקולים נוספים

כברירת מחדל, חברות בקבוצה Administrators או בקבוצה שוות ערך היא חברות הקבוצה המינימלית הנדרשת כדי להתקין התקן אשר מנהל ההתקן שלו אינו נמצא במאגר מנהלי ההתקנים. אם חבילת מנהל ההתקן אינה קיימת במאגר מנהלי ההתקנים, משתמשים רגילים יוכלו להתקין את ההתקן רק אם ימולאו התנאים הבאים:


תוכן העניינים