נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להסיר בבטחה מחשב נייד מתחנת עגינה.

שים לב

הסרת מחשב נייד מבלי להשתמש בבטל עיגון עלולה לגרום לאי יציבות של המערכת, לאבדן נתונים או אפילו לנזקים בחומרה. כדי להימנע מנזקים או אבדן, השתמש בבטל עיגון כדי לבטל את העגינה של המחשב או כבה את המערכת ובטל את העגינה של המחשב הנייד כאשר המערכת כבויה. ביטול עגינה של מחשב נייד כאשר הוא במצב המתנה או במצב שינה עלול לגרום לאבדן נתונים ולאי יציבות המערכת.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה.

כדי לבטל עגינה של מחשב נייד
  1. לחץ על התחל.

  2. בתפריט התחל, לצד ימין של הלחצנים הורדת מפסק חשמל ונעילה, לחץ על לחצן חץ כדי לחשוף את תפריט אפשרויות כיבוי.

    אם המחשב שלך מזוהה על-ידי Windows כמחשב נייד התומך בביטול עגינה, האפשרות בטל עיגון מופיעה בתפריט זה. אם המחשב שלך אינו מזוהה כמחשב התומך בביטול עגינה, האפשרות בטל עיגון אינה מופיעה.

  3. לחץ על בטל עיגון.

  4. לאחר קבלת הודעה כי ניתן בבטחה לעשות כן, בטל את העגינה של המחשב הנייד. אם ברשותך תחנת עגינה ממוכנת, המחשב הנייד יבטל את העגינה שלו באופן אוטומטי.

שיקולים נוספים
  • האפשרות בטל עיגון מופיע בתפריט אפשרויות כיבוי רק אם המחשב תואם 'ממשק תצורה וניהול צריכת חשמל מתקדם (ACPI)' ומזוהה כמחשב נייד בתחנת עגינה. אם האפשרות בטל עיגון אינה מופיעה בתפריט אפשרויות כיבוי, המחשב שלך אינו תואם ACPI או שאולי אינו תומך בביטול עגינה.

  • לחלק מהמחשבים יש לחצן הוצאה בתחנת העגינה. לחיצה על לחצן הוצאה במקום מילוי הליך זה תגרום אף היא לביטול העגינה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שסופק עם תחנת העגינה שלך.

  • לביצועים מיטביים של המחשב הנישא, שנה את סכימת צריכת החשמל בלוח הבקרה. אפשרות זו זמינה בקטגוריה מחשב נייד כניהול צריכת החשמל של הסוללה או אפשרויות צריכת חשמל בתצוגה קלאסית.


תוכן העניינים