נושא זה מספק הליכים בהם באפשרותך להשתמש כדי להציג מידע אודות התקן.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה. עם זאת, רק חברים בקבוצה Administrators יכולים לבצע שינויים בהתקנים או במנהלי ההתקנים שלהם.

הצגת מצב של התקן

המצב של התקן מציג אם להתקן יש מנהלי התקן מותקנים ואם באפשרות Windows לקיים תקשורת עם ההתקן.

כדי להציג מצב של התקן
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך להציג.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה כללי, האזור מצב התקן מציג תיאור של המצב הנוכחי.

  הערה

  אם ההתקן חווה בעיה, יוצג סוג הבעיה. ייתכן שתראה גם קוד ומספר של בעיה והצעה לפתרון. באפשרותך גם לשלוח דיווח על שגיאת Windows ל- Microsoft על-ידי לחיצה על חפש פתרונות אם לחצן זה זמין.

הצגת התקנים לפי הסוג, לפי החיבור או לפי המשאבים שבהם הם משתמשים

כברירת מחדל, התקנים מוצגים בקבוצות בהתאם לסוג ההתקן. לחלופין, באפשרותך להציג אותם לפי האופן בו הם מחוברים למחשב, כגון האפיק אליו הם מחוברים. באפשרותך גם להציג את ההתקנים לפי המשאבים בהם הם משתמשים.

כדי להציג התקנים לפי הסוג, לפי החיבור או לפי המשאבים בהם הם משתמשים
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על אחת האפשרויות המפורטות בטבלה הבאה:

  אפשרות תיאור

  התקנים לפי סוג

  הצגת התקנים לפי סוג ההתקן המותקן, כגון צג או עכבר. זוהי תצוגת ברירת המחדל. לאחר לחיצה פעמיים על סוג ההתקן, השם של כל חיבור מפורט מתחת לסוג.

  התקנים לפי חיבור

  הצגת התקנים לפי האופן בו הם מחוברים למחשב. כל התקן מפורט תחת החומרה אליו הוא מחובר. לדוגמה, אם מפורט כרטיס ממשק מערכת מחשבים קטנים (SCSI), ההתקנים המחוברים לכרטיס SCSI מפורטים תחתיו.

  משאבים לפי סוג

  הצגת כל המשאבים המוקצים לפי סוג ההתקן המשתמש במשאבים אלה. סוגי המשאבים הם:

  • ערוצים של גישה ישירה לזיכרון (DMA)

  • יציאות קלט/פלט (I/O)

  • בקשת פסיקה (IRQ)

  • כתובות זיכרון

  משאבים לפי חיבור

  הצגת כל המשאבים המוקצים לפי סוג החיבור.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הצגת התקנים לפי מחלקת ההתקנה שלהם, ראה קביעה של תצורת מדיניות המחשב כדי לאפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין התקנים מסוימים.

הצגת התקנים מוסתרים

הסוג הנפוץ ביותר של התקן מוסתר הוא התקן שמנהל ההתקן שלו מותקן אך ההתקן עצמו אינו מחובר. בצע את השלבים בהליך זה כדי להציג את ההתקנים המוסתרים במחשב.

כדי להציג התקנים מוסתרים
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על הצג התקנים מוסתרים.


תוכן העניינים