Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με μια συσκευή.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη. Ωστόσο, μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε συσκευές ή τα σχετικά προγράμματα οδήγησης.

Προβολή της κατάστασης μιας συσκευής

Η κατάσταση μιας συσκευής εμφανίζει εάν έχουν εγκατασταθεί προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή και αν τα Windows μπορούν να επικοινωνούν με τη συσκευή.

Για να προβάλετε την κατάσταση μιας συσκευής
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής που θέλετε να προβάλετε.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Γενικά, η περιοχή Κατάσταση συσκευής εμφανίζει περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης.

  Σημείωση

  Εάν η συσκευή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται ο τύπος του προβλήματος. Μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί κωδικός και αριθμός προβλήματος, καθώς και προτεινόμενη λύση. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε "Αναφορά σφαλμάτων των Windows" στη Microsoft κάνοντας κλικ στο κουμπί Έλεγχος για τρόπους επίλυσης, εάν υπάρχει.

Προβολή συσκευών βάσει τύπου, σύνδεσης ή πόρων που χρησιμοποιούν

Από προεπιλογή, οι συσκευές εμφανίζονται σε ομάδες κατά τύπο συσκευής. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις προβάλετε βάσει του τρόπου σύνδεσής τους στον υπολογιστή, όπως ο δίαυλος στον οποίο έχουν συνδεθεί. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε τις συσκευές βάσει των πόρων που χρησιμοποιούν.

Για να προβάλετε συσκευές βάσει τύπου, σύνδεσης ή πόρων που χρησιμοποιούν
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

  Επιλογή Περιγραφή

  Συσκευές κατά τύπο

  Εμφανίζει τις συσκευές κατά τύπο συσκευής που έχει εγκατασταθεί, όπως οθόνη ή ποντίκι. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή. Αφού κάνετε διπλό κλικ στον τύπο συσκευής, κάθε όνομα σύνδεσης εμφανίζεται κάτω από τον τύπο.

  Συσκευές κατά σύνδεση

  Εμφανίζει τις συσκευές βάσει του τρόπου σύνδεσής τους στον υπολογιστή σας. Κάθε συσκευή εμφανίζεται κάτω από το υλικό στο οποίο βρίσκεται συνδεδεμένη. Για παράδειγμα, εάν εμφανίζεται κάρτα διασύνδεσης συστήματος μικροϋπολογιστών (SCSI), οι συσκευές που συνδέονται στην κάρτα SCSI εμφανίζονται κάτω από την κάρτα.

  Πόροι κατά τύπο

  Εμφανίζει όλους τους εκχωρημένους πόρους κατά τύπο συσκευής που χρησιμοποιεί αυτούς τους πόρους. Οι τύποι πόρων είναι:

  • Κανάλια άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA)

  • Θύρες εισόδου/εξόδου (I/O)

  • Αίτηση διακοπής (IRQ)

  • Διευθύνσεις μνήμης

  Πόροι κατά σύνδεση

  Εμφανίζει όλους τους εκχωρημένους πόρους κατά τύπο σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής συσκευών κατά κλάση εγκατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές.

Προβολή κρυφών συσκευών

Ο πλέον κοινός τύπος κρυφής συσκευής είναι αυτός που διαθέτει εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης, αλλά χωρίς η συσκευή να είναι συνδεδεμένη. Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας για να προβάλετε τις κρυφές συσκευές στον υπολογιστή.

Για να προβάλετε κρυφές συσκευές
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών συσκευών.


Πίνακας περιεχομένων