Όταν εντοπίζεται μια νέα συσκευή, τα Windows ελέγχουν τον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει υπάρξει προεργασία εγκατάστασης για κατάλληλο πακέτο προγράμματος οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχουν αρκετές θέσεις για τον εντοπισμό πακέτου προγράμματος οδήγησης που θα τοποθετηθεί στον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης. Η σειρά αυτών των θέσεων είναι η εξής:

 1. Οι φάκελοι που καθορίζονται στη ρύθμιση μητρώου DevicePath, όπως περιγράφεται σ' αυτό το θέμα.

 2. Windows Update στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση στο Windows Update για προγράμματα οδήγησης συσκευών.

 3. Διαδρομή αρχείου ή μέσα αποθήκευσης που παρέχει ο χρήστης.

Αφού τα Windows εντοπίσουν το πακέτο του προγράμματος οδήγησης, αυτό αντιγράφεται στον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια εγκαθίσταται από τη θέση αυτή.

Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την τροποποίηση της λίστας των φακέλων στα οποία πραγματοποιεί αναζήτηση η Διαχείριση Συσκευών για πακέτο προγράμματος οδήγησης.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους των Windows για αναζήτηση πρόσθετων φακέλων για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και στη συνέχεια, στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε regedit.

 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 3. Περιηγηθείτε στο εξής κλειδί μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή DevicePath.

 5. Προσθέστε διαδρομές φακέλων στη ρύθμιση, διαχωρίζοντας κάθε διαδρομή φακέλου με ελληνικό ερωτηματικό. Βεβαιωθείτε ότι το %systemroot%\inf είναι ένας από τους φακέλους που περιέχονται στην τιμή.

Προσοχή

Μην αφαιρέσετε το %systemroot%\inf από την καταχώρηση μητρώου του DevicePath. Η αφαίρεση αυτού του φακέλου μπορεί να διακόψει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευών.

Επιπλέον ζητήματα
 • Μπορείτε να περιλάβετε διαδρομές χρησιμοποιώντας:

  • Γράμματα μονάδας δίσκου και φακέλων, όπως c:\foldername

  • Μεταβλητές περιβάλλοντος, όπως %systemdrive%\foldername

  • Διαδρομές δικτύου, όπως \\server\share

  Η λίστα που καθορίζετε πρέπει να βρίσκεται σε μία γραμμή, και οι φάκελοι να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό.

 • Εάν οι φάκελοι που εμφανίζονται στην καταχώρηση μητρώου DevicePath περιέχουν άλλους υποφακέλους, οι υποφάκελοι θα συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν περιληφθεί το c:\ ως διαδρομή, τα Windows θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε ολόκληρη τη μονάδα δίσκου.

 • Η συμπερίληψη ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης σε έναν φάκελο με αναφορά από την καταχώρηση μητρώου DevicePath δεν καταργεί ερωτήσεις που δημιουργούνται από την υπογραφή στο πακέτο. Εάν το πακέτο δεν είναι υπογεγραμμένο ή έχει υπογραφεί από άγνωστο ή μη αξιόπιστο εκδότη, τότε συνεχίζουν να εμφανίζονται πλαίσια διαλόγου στον χρήστη για αποδοχή του εκδότη. Η συμπερίληψη του πιστοποιητικού που χρησιμοποιείται για υπογραφή του προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών Trusted Publishers καταργεί αυτή την επιπλέον ερώτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση σχετικά με την υπογραφή προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στην τοποθεσία της Microsoft στο Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923).


Πίνακας περιεχομένων