Τα Windows υποστηρίζουν τις προδιαγραφές συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας υπολογιστής μπορεί να εντοπίσει και να ρυθμίσει νέο υλικό που προστέθηκε και να εγκαταστήσει αυτομάτως το πρόγραμμα οδήγησης συσκευών. Πριν τις συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, οι χρήστες έπρεπε να ρυθμίζουν τις συσκευές με μη αυτόματο τρόπο πριν την τοποθέτησή τους στον υπολογιστή.

Το υλικό Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, σε συνδυασμό με λειτουργικό σύστημα συμβατό με συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας όπως τα Windows Vista® και Windows Server® 2008, επιτρέπουν στον χρήστη να συνδέσει το υλικό και, έπειτα, τα Windows αναζητούν το κατάλληλο πακέτο προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή και το ρυθμίζουν αυτόματα χωρίς παρεμβολή με άλλες συσκευές.

Επειδή το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης συσκευών εκτελείται ως μέρος του λειτουργικού συστήματος με απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο τον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπονται μόνο γνωστά και εξουσιοδοτημένα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Προς υποστήριξη αυτής της απαίτησης ασφαλείας, τα Windows Vista και Windows Server 2008 χωρίζουν τη διεργασία εγκατάστασης σε δύο βήματα:

Εγκατάσταση συσκευής στα Windows

Η συσκευή και η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευής στα Windows Vista και Windows Server 2008 λειτουργεί όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Το "PnP" στο διάγραμμα αναφέρεται στην υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας που εκτελείται στα Windows. Εάν αποτύχει οποιοσδήποτε από τους ελέγχους ασφαλείας που περιγράφονται ή αν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του κατάλληλου πακέτου προγράμματος οδήγησης, τότε η διεργασία διακόπτεται.Διάγραμμα ροής - Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης συσκευής των Windows
  1. Όταν ένας χρήστης εισάγε μια συσκευή, τα Windows εντοπίζουν το νέο υλικό και αποστέλλουν σήμα στην υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας για να καταστεί λειτουργική η συσκευή.

  2. Η Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία προσδιορίζει τη συσκευή.

  3. Η Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης για ένα πακέτο που να αντιστοιχεί στη συσκευή. Εάν δεν εντοπιστεί πακέτο που να ταιριάζει, μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν εντοπιστεί πακέτο που να ταιριάζει, μεταβείτε στο βήμα 8.

  4. Τα Windows πραγματοποιούν αναζήτηση για πακέτο προγράμματος οδήγησης που να ταιριάζει, διερευνώντας τις παρακάτω θέσεις, σταματώντας μόλις εντοπιστεί κάποιο πακέτο που να ταιριάζει:

  5. Τα Windows ελέγχουν αν ο χρήστης έχει δικαίωμα τοποθέτησης του πακέτου προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης. Ο χρήστης πρέπει να έχει διαπιστευτήρια διαχειριστή ή ορίζεται πολιτική υπολογιστή που επιτρέπει στους τυπικούς χρήστες την εγκατάσταση συσκευών με αυτό το αναγνωριστικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές.

  6. Τα Windows ελέγχουν αν το πακέτο προγράμματος οδήγησης διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή. Εάν το πακέτο προγράμματος οδήγησης υπογράφεται από έγκυρο πιστοποιητικό, αλλά δεν εντοπίζεται στον χώρο αποθήκευσης Trusted Publishers, τότε τα Windows ζητούν επιβεβαίωση από τον χρήστη.

  7. Τα Windows τοποθετούν ένα αντίγραφο του πακέτου προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

  8. Η PnP αντιγράφει τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης από τον χώρο αποθήκευσης στις λειτουργικές τους θέσεις, συνήθως στο %systemroot%\windows32\drivers.

  9. Η PnP ρυθμίζει το μητρώο ώστε να δώσει οδηγίες στα Windows για τη χρήση των προγραμμάτων οδήγησης που μόλις εγκαταστάθηκαν.

  10. Η PnP εκκινεί τα προγράμματα οδήγησης που μόλις εγκαταστάθηκαν. Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται με κάθε επανεκκίνηση του υπολογιστή για επαναφόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης.

Στα Windows Vista και Windows Server 2008, η διεργασία που περιγράφεται στα βήματα 3 με 7 αναφέρεται ως τοποθέτηση. Κατά την τοποθέτηση, τα Windows πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας και στη συνέχεια τοποθετούν το πακέτο του προγράμματος οδήγησης σε ασφαλή θέση, επιτρέποντας την πρόσβαση στην υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Στα Windows Vista και Windows Server 2008 η τοποθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν διαχειριστή ως ξεχωριστό βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προεργασία εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

Εάν είστε διαχειριστής πολλαπλών υπολογιστών, η τοποθέτηση των πακέτων προγραμμάτων οδήγησης για τους χρήστες σας προσφέρει σημαντικό όφελος. Τα Windows πραγματοποιούν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ασφαλείας κατά την τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των δικαιωμάτων διαχειριστή και της επαλήθευσης ψηφιακών υπογραφών. Μετά την επιτυχή προεργασία εγκατάστασης ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης, οποιοσδήποτε χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή αυτόν μπορεί να εγκαταστήσει τα προγράμματα οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης, απλώς συνδέοντας την κατάλληλη συσκευή. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις και δεν απαιτούνται ειδικά δικαιώματα. Ο χρήστης απλώς συνδέει τη συσκευή και λειτουργεί, χωρίς παρέμβαση διαχειριστή ή γραμμής επικοινωνίας.

Πρόσθετες αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης και τη διεργασία τοποθέτησης, δείτε τον Οδηγό βήμα προς βήμα για τη διαχείριση και εγκατάσταση συσκευών: Υπογραφή και προεργασία προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140049).

Εγκατάσταση συσκευών και των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης

Εγκατάσταση συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Εγκατάσταση συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές

Προεργασία εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης

Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση πρόσθετων φακέλων για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών

Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση στο Windows Update για προγράμματα οδήγησης συσκευών

Ενημέρωση ή αλλαγή του προγράμματος οδήγησης συσκευής

Επαναφορά του προγράμματος οδήγησης συσκευής σε προηγούμενη έκδοση

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Εκκίνηση ή διακοπή ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Ρύθμιση παραμέτρων του τύπου εκκίνησης για πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας


Πίνακας περιεχομένων