Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την εκκίνηση ή διακοπή των προγραμμάτων οδήγησης για συσκευές που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Για συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να εκκινήσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα οδήγησης για συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Προβολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών συσκευών.

  3. Στη λίστα των συσκευών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συσκευές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Από την καρτέλα Προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση ή Διακοπή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση

    Εάν το κουμπί Εκκίνηση δεν είναι διαθέσιμο στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, το πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη φορτωθεί.


Πίνακας περιεχομένων