Από προεπιλογή, μόνο μέλη της ομάδας Administrators ενός υπολογιστή μπορούν να εγκαθιστούν συσκευές. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να τοποθετήσει ένα πακέτο προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, βήμα απαραίτητο κατά τη διεργασία της εγκατάστασης. Με τα Windows Vista® και Windows Server® 2008, μπορείτε να ρυθμίσετε την πολιτική υπολογιστή στον υπολογιστή σας, ώστε να επιτρέπετε σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα την εγκατάσταση συσκευών από συγκεκριμένες κλάσεις εγκατάστασης συσκευών.

Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε την κλάση εγκατάστασης συσκευών για μια συσκευή υλικού και στη συνέχεια να προσθέσετε αυτήν την κλάση εγκατάστασης συσκευών στην πολιτική, ώστε να επιτρέπετε σε κάποιον χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα να εγκαθιστά προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή αυτή, χωρίς να απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Καθορισμός της κλάσης εγκατάστασης συσκευών για συγκεκριμένη συσκευή υλικού

Πριν εκχωρήσετε δικαιώματα εγκατάστασης συγκεκριμένης συσκευής, πρέπει να καθορίσετε την κλάση εγκατάστασης συσκευών που χρησιμοποιούν τα Windows για μοναδική αναγνώριση αυτής της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει προβάλλοντας το αρχείο .inf του πακέτου προγράμματος οδήγησης συσκευών ή προβάλλοντας τις ιδιότητες μιας ήδη εγκατεστημένης συσκευής.

Για να καθορίσετε την κλάση εγκατάστασης συσκευών προβάλλοντας το αρχείο .inf του πακέτου προγράμματος οδήγησης συσκευών
 1. Ανοίξτε το αρχείο .inf του πακέτου προγράμματος οδήγησης συσκευών στο Σημειωματάριο.

 2. Βρείτε την ενότητα που ξεκινά με το κείμενο [Version].

 3. Βρείτε τη γραμμή σ΄αυτήν την ενότητα που ξεκινά με το κείμενο ClassGuid=.

 4. Αντιγράψτε την τιμή δεξιά από το σύμβολο ισότητας στο Πρόχειρο και στη συνέχεια επικολλήστε την όπου απαιτείται.

Για να καθορίσετε την κλάση εγκατάστασης συσκευών προβάλλοντας τις ιδιότητες μιας ήδη εγκατεστημένης συσκευής
 1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε έναν δοκιμαστικό υπολογιστή.

 2. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών σ' αυτόν τον υπολογιστή.

 3. Βρείτε τη συσκευή σας στο δέντρο Διαχείριση Συσκευών.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή σας για να εμφανίσετε τη σελίδα Ιδιότητες.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες.

 6. Στη λίστα Ιδιότητες, επιλέξτε GUID κλάσης συσκευών.

 7. Κάντε δεξιό κλικ στο GUID, κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και στη συνέχεια επικολλήστε το όπου απαιτείται.

Ρύθμιση πολιτικής ώστε να επιτρέπεται η προεργασία εγκατάστασης συσκευών από χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα για συγκεκριμένη κλάση εγκατάστασης συσκευών

Τα Windows υποστηρίζουν πολιτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διαχειριστής για να ελέγχει τις συσκευές που μπορούν να εγκαθίστανται από χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα. Από προεπιλογή, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να εγκαθιστούν συσκευές. Τα Windows εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική κατά την οργάνωση του προγράμματος οδήγησης συσκευών στην χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, ανατρέξτε στο θέμα Προεργασία εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

Σημείωση

Η διαδικασία αυτή είναι κατάλληλη για μικρό αριθμό υπολογιστών. Για αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής σε μεγάλο αριθμό υπολογιστών, χρησιμοποιήστε εργαλείο όπως η Πολιτική ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας, ανατρέξτε στην Πολιτική ομάδας του Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625).

Για να ρυθμίσετε πολιτική υπολογιστή, ώστε να επιτρέπεται η οργάνωση προγραμμάτων οδήγησης από χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα για συγκεκριμένη κλάση προεργασίας εγκατάστασης συσκευών
 1. Ακολουθήστε τα βήματα μίας από τις προηγούμενες διαδικασίες για να καθορίσετε την κλάση εγκατάστασης συσκευών GUID για τη συσκευή σας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε mmc gpedit.msc και, στη συνέχεια, πιέστε Enter για να εκτελέσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου τοπικής Πολιτικής ομάδας.

 3. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 4. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου τοπικής πολιτικής ομάδας, στην περιοχή Πολιτική τοπικού υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στα εξής: Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή, Πρότυπα διαχείρισης, Σύστημα και στη συνέχεια Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης.

 5. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης για αυτές τις κλάσεις συσκευών.

 6. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την πολιτική του υπολογιστή.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση για να εμφανίσετε την τρέχουσα λίστα εγκεκριμένων κλάσεων εγκατάστασης συσκευών.

 8. Στο πλαίσιο διαλόγου Εμφάνιση περιεχομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 9. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη στοιχείου, πληκτρολογήστε το GUID της κλάσης εγκατάστασης συσκευών συμπεριλαμβάνοντας τις αγκύλες {}, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Εμφάνιση περιεχομένων.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την πολιτική υπολογιστή.

  Στη στήλη Κατάσταση, η πολιτική είναι πλέον Ενεργοποιημένη.

Οι χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα σ' αυτόν τον υπολογιστή (ή οποιονδήποτε υπολογιστή για τον οποίο ισχύει αυτή η πολιτική) μπορούν πλέον να εγκαθιστούν συσκευές για αυτή την κλάση εγκατάστασης συσκευών, χωρίς να απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα.

Σημαντικό

Το πακέτο προγράμματος οδήγησης συσκευών πρέπει να είναι υπογεγραμμένο σύμφωνα με την πολιτική του υπολογιστή. Εάν το πιστοποιητικό για τον εκδότη του προγράμματος οδήγησης δεν υπάρχει στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών Trusted Publishers, θα ζητηθεί από τον χρήστη να αποδεχτεί το μη επαληθευμένο πιστοποιητικό κατά τη διεργασία της εγκατάστασης.


Πίνακας περιεχομένων