Domyślnie jedynie członkowie grupy Administratorzy na komputerze mogą instalować urządzenia. Wynika to stąd, że jedynie administrator może umieścić pakiet sterownika w magazynie sterowników, co jest niezbędną czynnością w procesie instalacji. W systemach Windows Vista® oraz Windows Server® 2008 można tak skonfigurować zasady komputera, aby użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami mieli możliwość instalowania urządzeń z konkretnych klas konfiguracji urządzeń.

W tym temacie opisano procedury, których można użyć w celu określenia klasy konfiguracji urządzeń dla urządzenia sprzętowego, a następnie dodania tej klasy konfiguracji urządzeń do zasady umożliwiającej użytkownikowi z ograniczonymi uprawnieniami instalowanie sterowników dla tego urządzenia bez konieczności podnoszenia poziomu uprawnień.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Określenie klasy konfiguracji urządzeń dla konkretnego urządzenia sprzętowego

Przed przydzieleniem uprawnień do zainstalowania konkretnego urządzenia należy określić klasę konfiguracji urządzeń, której system Windows używa do unikatowego identyfikowania tego urządzenia. Można to zrobić, wyświetlając plik .inf z pakietu sterownika urządzenia lub wyświetlając właściwości aktualnie zainstalowanego urządzenia.

Aby określić klasę konfiguracji urządzeń, wyświetlając plik .inf z pakietu sterownika urządzenia
 1. Otwórz w Notatniku plik .inf z pakietu sterownika urządzenia.

 2. Odszukaj sekcję rozpoczynającą się tekstem [Version].

 3. W tej sekcji odszukaj wiersz rozpoczynający się tekstem ClassGuid=.

 4. Skopiuj do Schowka wartość na prawo od znaku równości, a następnie wklej ją tam, gdzie jest potrzebna.

Aby określić klasę konfiguracji urządzeń, wyświetlając właściwości aktualnie zainstalowanego urządzenia
 1. Zainstaluj urządzenie na komputerze testowym.

 2. Uruchamianie Menedżera urządzeń na tym komputerze.

 3. Odszukaj urządzenie w drzewie Menedżera urządzeń.

 4. Kliknij dwukrotnie urządzenie, aby wyświetlić stronę Właściwość.

 5. Kliknij kartę Szczegóły.

 6. Na liście Właściwości zaznacz pozycję Identyfikator GUID klasy urządzeń.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator GUID, kliknij polecenie Kopiuj, a następnie wklej tam, gdzie jest potrzebny.

Konfigurowanie zasady umożliwiającej użytkownikowi z ograniczonymi uprawnieniami przemieszczanie urządzeń należących do konkretnej klasy konfiguracji urządzeń

System Windows obsługuje zasady, których administrator może używać do określania urządzeń, które mogą być instalowane przez użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami. Domyślnie jedynie administratorzy mogą instalować urządzenia. System Windows narzuca tę zasadę podczas przemieszczania sterownika urządzenia do magazynu urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat przemieszczania, zobacz Przemieszczanie sterownika urządzenia do magazynu sterowników.

Uwaga

Ta procedura jest odpowiednia dla niewielkiej liczby komputerów. Aby skutecznie zastosować zasadę do dużej liczby komputerów, należy użyć narzędzia, takiego jak Zasady grupy. Aby uzyskać informacje na temat Zasad grupy, zobacz sekcję poświęconą Zasadom grupy w witrynie Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4291) (strona może być w języku angielskim).

Aby skonfigurować zasadę komputera umożliwiającą użytkownikowi z ograniczonymi uprawnieniami przemieszczenie sterowników do konkretnej klasy konfiguracji urządzeń
 1. Wykonaj czynności podane w jednej z powyższych procedur, aby określić identyfikator GUID klasy konfiguracji urządzeń dla urządzenia.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg mmc gpedit.msc i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić Edytora obiektów lokalnych zasad grupy.

 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 4. W Edytorze obiektów lokalnych zasad grupy w gałęzi Lokalne zasady komputera kliknij dwukrotnie następujące pozycje: Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, System, a następnie Instalacja sterowników.

 5. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj, aby użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla tych klas urządzeń.

 6. Wybierz opcję Włączone, aby włączyć tę zasadę komputera.

 7. Kliknij przycisk Pokaż, aby wyświetlić bieżącą listę zaakceptowanych klas konfiguracji urządzeń.

 8. W oknie dialogowym Pokazywanie zawartości kliknij przycisk Dodaj.

 9. W oknie dialogowym Dodawanie elementu wpisz identyfikator GUID klasy konfiguracji urządzeń, dołączając nawiasy klamrowe {}, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie zawartości.

 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć zasadę komputera.

  W kolumnie Stan zasada ma teraz wartość Włączone.

Użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami na tym komputerze (lub na dowolnym komputerze, którego te zasady dotyczą) mogą teraz instalować urządzenia tej klasy konfiguracji urządzeń bez konieczności podnoszenia uprawnień.

Ważne

Pakiet sterownika urządzenia musi być wciąż podpisany zgodnie z zasadą komputera. Jeśli certyfikat wydawcy sterownika nie znajduje się w magazynie certyfikatów Zaufani wydawcy, wówczas użytkownik zobaczy monit o zaakceptowanie niezweryfikowanego certyfikatu podczas procesu instalacji.


Spis treści