W tym temacie opisano procedury, których można użyć w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania urządzenia sprzętowego.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Odinstalowywanie urządzenia

Na ogół nie ma potrzeby korzystania z Menedżera urządzeń w celu odinstalowania urządzenia typu Plug and Play. Wystarczy po prostu odłączyć urządzenie typu Plug and Play od komputera. Może być jednak konieczne ponowne uruchomienie komputera, w zależności od typu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dostarczone przez producenta urządzenia.

Aby odinstalować urządzenie
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz odinstalować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy określone urządzenie, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Można też kliknąć dwukrotnie urządzenie, a następnie na karcie Sterownik kliknąć przycisk Odinstaluj.

 4. Na stronie Potwierdzanie usunięcia urządzenia wybierz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, jeśli chcesz także usunąć pakiet sterownika urządzenia z magazynu sterowników. .

  Wybranie opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia powoduje usunięcie pakietu z magazynu sterowników. Nie powoduje usunięcia aktualnie zainstalowanego sterownika dla innych działających urządzeń korzystających z tego samego sterownika. Jeśli sterownik zostanie usunięty z magazynu i urządzenie zostanie ponownie podłączone do komputera, system Windows będzie musiał poszukać kopii pakietu sterownika w standardowych lokalizacjach wyszukiwania, łącznie z ewentualnym monitowaniem użytkownika o włożenie nośnika. Ta opcja jest równoważna uruchomieniu polecenia: pnputil -d -f <package.inf>. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie pakietu sterownika z magazynu sterowników.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć proces odinstalowywania.

 6. Gdy proces odinstalowywania zakończy się, odłącz urządzenie od komputera.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, usuwanie nie jest jeszcze zakończone i urządzenie może wciąż działać do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Ponowne instalowanie urządzenia typu Plug and Play

Urządzenie należy ponownie instalować tylko wtedy, gdy działa nieprawidłowo lub gdy całkiem przestało działać. Przed ponownym zainstalowaniem urządzenia należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy działa poprawnie. Jeśli nie, trzeba spróbować ponownie je zainstalować.

Aby ponownie zainstalować urządzenie typu Plug and Play
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami z poprzedniej procedury, aby odinstalować urządzenie.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wykonaj następujące kroki:

  • Podłącz urządzenie, a następnie uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows urządzenie zostanie wykryte i zainstalowane.

  • Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wykonaj następujące kroki:

  • W Menedżerze urządzeń kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga

  Użycie polecenia Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu nie powoduje ponownego zainstalowania urządzenia typu Plug and Play, jeśli sterownik tego urządzenia jest już zainstalowany na komputerze. Jeśli urządzenie nie zostało odinstalowane, polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu nie wykryje podłączenia tego urządzenia jako zmiany. Urządzenie typu Plug and Play należy najpierw odinstalować, aby system Windows rozpoczął instalowanie tego urządzenia po ponownym podłączeniu go do komputera.

Ponowne instalowanie urządzenia niezgodnego z Plug and Play

Urządzenie należy zainstalować ponownie tylko wtedy, gdy działa nieprawidłowo lub gdy zupełnie przestanie działać. Przed ponownym zainstalowaniem urządzenia należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie. Jeśli tak nie jest, można spróbować ponownie zainstalować urządzenie.

Aby ponownie zainstalować urządzenie niezgodne z Plug and Play
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami z pierwszej procedury, aby odinstalować urządzenie.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny węzeł w okienku szczegółów.

 4. Kliknij pozycję Dodaj starszy sprzęt.

 5. W Kreatorze dodawania sprzętu kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwagi dodatkowe

Spis treści