W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby zmienić zasoby używane przez urządzenie.

Przestroga

Nieprawidłowa zmiana ustawień zasobów może spowodować wyłączenie sprzętu oraz nieprawidłowe działanie komputera lub uniemożliwienie korzystania z niego. Ustawienia zasobów powinny być zmieniane jedynie przez użytkowników mających dogłębną wiedzę na temat sprzętu komputerowego oraz ustawień konfiguracyjnych urządzeń.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby zmienić ustawienia zasobów dla urządzenia:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz zmienić.

 3. Kliknij dwukrotnie określone urządzenie, które chcesz zmienić. Jeśli urządzenie ma ustawienia zasobów, które można zmienić, wówczas w oknie dialogowym będzie widoczna karta Zasoby.

 4. Kliknij kartę Zasoby, a następnie wyczyść pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. To pole wyboru może być niedostępne, jeśli do urządzenia nie można przypisać konkretnego zasobu.

 5. W polu Ustawienie oparte na kliknij konfigurację sprzętową, którą chcesz zmienić.

 6. W obszarze Ustawienia zasobu w obszarze Typ zasobu kliknij zasób, który chcesz zmienić. Oto możliwe opcje:

  • Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

  • Żądanie przerwania (IRQ)

  • Port wejścia/wyjścia (We/Wy)

  • Adres pamięci

 7. Kliknij przycisk Zmień ustawienie, a następnie wpisz nową wartość dla tego typu zasobu.

 8. W razie potrzeby powtórz kroki od 2 do 7.

Uwagi dodatkowe
Ważne

Należy się upewnić, że nowe ustawienia nie powodują konfliktów z innymi urządzeniami. Jeśli wystąpią konflikty urządzeń, wówczas pojawią się one na karcie Zasoby w obszarze Lista urządzeń powodujących konflikty.

 • Pole Użyj ustawień automatycznych nie jest dostępne dla urządzeń bez ustawień, które można skonfigurować. Nie jest ono także dostępne dla urządzeń sterowanych zasobami Plug and Play, które nie powinny być zmieniane przez użytkownika.

 • Ręczne przypisywanie zasobów powinno być konieczne jedynie w wypadku niektórych starszych urządzeń typu ISA (Industry Standard Architecture) oraz urządzeń typu Plug and Play podstawowego systemu wejścia/wyjścia (BIOS). Na ogół nie ma potrzeby, aby użytkownik zmieniał ustawienia zasobów, gdyż są one przydzielane automatycznie przez system podczas instalacji sprzętu.


Spis treści