Magazyn sterowników to chroniony obszar komputera zawierający pakiety sterowników urządzeń zatwierdzone do instalowania na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o magazynie sterowników, zobacz temat Opis instalacji urządzeń i sterowników.

Usunięcie pakietu sterownika urządzenia z magazynu sterowników nie powoduje odinstalowania aktualnie działających urządzeń korzystających ze sterownika. Zainstalowane kopie plików sterownika nie zmieniają się. Usuwana jest jedynie kopia pakietu sterownika z magazynu sterowników. Po usunięciu pakietu z magazynu, gdy do komputera zostanie podłączone nowe urządzenie korzystające z tego sterownika, system Windows musi poszukać pakietu sterownika w standardowych lokalizacjach, łącznie z wyświetleniem monitu o udostępnienie nośnika.

W tym temacie opisano procedurę, której można użyć w celu usunięcia pakietu sterownika urządzenia z magazynu sterowników.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Określanie nazwy pakietu sterownika urządzenia w magazynie sterowników

Zanim będzie można usunąć pakiet sterownika, należy określić jego nazwę w magazynie sterowników. Nazwa pliku inf jest zmieniana na OEM#.inf, gdzie # to unikatowa liczba.

Aby określić nazwę pakietu sterownika urządzenia w magazynie sterowników:
 1. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi. Kliknij kolejno przyciski Start, Wszystkie programy oraz Akcesoria, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga

  Narzędzie wiersza polecenia PnPUtil nie działa, jeśli wiersz polecenia nie zostanie uruchomiony z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie:

  pnputil.exe -e

 4. Przeczytaj wpisy, które pojawią się na wyjściu i odszukaj opis pakietu i jego nazwę pliku.

Usuwanie przemieszczonego pakietu sterownika z magazynu sterowników

Po określeniu nazwy pliku inf pakietu w magazynie sterowników można usunąć pakiet sterownika urządzenia.

Aby usunąć przemieszczony pakiet sterownika z magazynu sterowników:
 1. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi. Kliknij kolejno przyciski Start, Wszystkie programy oraz Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga

  Narzędzie PnPUtil nie działa, jeśli wiersz polecenia nie zostanie wywołany z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Pamiętaj, aby zastąpić symbol # numerem pliku inf, który chcesz usunąć.

  Uwaga

  Aby wyświetlić wszystkie parametry wiersza polecenia narzędzia PnPUtil, wpisz w wierszu polecenia: pnputil -?

 4. Jeśli komputer informuje, że pakiet sterownika jest używany przez aktualnie zainstalowane urządzenie, należy najpierw odinstalować urządzenie lub użyć polecenia -f w pnputil, aby wymusić usunięcie pakietu.

Uwagi dodatkowe
 • Domyślnie minimalnym wymaganiem do modyfikowania sterowników w magazynie sterowników jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważne. Uprawnienia do instalowania oraz odinstalowywania pakietu sterownika można przydzielić standardowemu użytkownikowi. Aby delegować te uprawnienia, należy umieścić klasę konfiguracji urządzeń dla sterownika w zasadzie Zezwalaj, aby użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla tych klas urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie zasady komputera umożliwiającej użytkownikom z ograniczeniami instalowanie konkretnych urządzeń.


Spis treści