Ο χώρος αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης είναι προστατευόμενη περιοχή του υπολογιστή που περιέχει πακέτα προγραμμάτων οδήγησης, τα οποία έχουν εγκριθεί για εγκατάσταση στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση της εγκατάστασης συσκευής και του προγράμματος οδήγησης συσκευής.

Η κατάργηση ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης συσκευών από τον χώρο αποθήκευσης δεν καταργεί οποιεσδήποτε τρέχουσες λειτουργικές συσκευές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης. Τα εγκατεστημένα αντίγραφα των αρχείων του προγράμματος οδήγησης δεν τροποποιούνται. Μόνο το αντίγραφο του πακέτου του προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης διαγράφεται. Μετά την κατάργηση του πακέτου από τον χώρο αποθήκευσης, εάν μια νέα συσκευή που χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμα οδήγησης συνδεθεί με τον υπολογιστή, τα Windows πρέπει να αναζητήσουν το πακέτο προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας τις τυπικές θέσεις, συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως ερωτήσεις στον χρήστη για μέσα αποθήκευσης.

Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταργήσετε ένα πακέτο προγράμματος οδήγησης συσκευών από τον χώρο αποθήκευσης του προγράμματος οδήγησης.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Καθορισμός ονόματος του πακέτου του προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης

Προκειμένου να καταργήσετε το πακέτο του προγράμματος οδήγησης, πρέπει να γνωρίζετε το όνομά του στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Το όνομα του αρχείου .inf αλλάζει σε OEM#.inf, όπου # είναι ένας μοναδικός αριθμός.

Για να καθορίσετε το όνομα του πακέτου του προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα και Βοηθήματα και στη συνέχεια κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Σημείωση

  Το εργαλείο της γραμμής εντολών PnPUtil λειτουργεί παρά μόνο εάν εκτελέσετε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής.

 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή:

  pnputil.exe -e

 4. Διαβάστε τις καταχωρήσεις στην έξοδο για να βρείτε την περιγραφή του πακέτου σας και το όνομα αρχείου.

Κατάργηση προεργασίας εγκατάστασης πακέτου προγράμματος οδήγησης από τον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης

Όταν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου .inf του πακέτου στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, μπορείτε να καταργήσετε το πακέτο προγράμματος οδήγησης συσκευών.

Για να καταργήσετε την προεργασία εγκατάστασης πακέτου προγράμματος οδήγησης από τον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα και Βοηθήματα, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών και έπειτα κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Σημείωση

  Το εργαλείο PnPUtil λειτουργεί παρά μόνο εάν εκτελέσετε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής.

 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Βεβαιωθείτε ότι αντικαταστήσατε το # με τον αριθμό του αρχείου .inf που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση

  Για να δείτε όλες τις παραμέτρους της γραμμής εντολών για το εργαλείο PnPUtil, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών: pnputil -?

 4. Εάν ο υπολογιστής αναφέρει ότι το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης χρησιμοποιείται από μια συσκευή που εγκαθίσταται αυτή τη στιγμή, τότε πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάσταση της συσκευής, ή να χρησιμοποιήσετε το -f στην εντολή pnputil για να επιβάλετε την διαγραφή του πακέτου.

Επιπλέον ζητήματα
 • Από προεπιλογή, η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την τροποποίηση των προγραμμάτων οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Ένας τυπικός χρήστης μπορεί να αναλάβει δικαιώματα εγκατάστασης ή κατάργησης ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης. Για εκχώρηση του δικαιώματος, η κλάση εγκατάστασης της συσκευής για το πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να βρίσκεται στην πολιτική Να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης για αυτές τις κλάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές.


Πίνακας περιεχομένων