Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εγκαταστήσετε μια συσκευή συμβατή με Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία στον υπολογιστή σας.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Για να εγκαταστήσετε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
 1. Τοποθετήστε τη νέα συσκευή στον υπολογιστή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εντοπίστηκε νέο υλικό, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Εντοπισμός και εγκατάσταση λογισμικού προγραμμάτων οδήγησης. Η επιλογή αυτή εκκινεί τη διεργασία εγκατάστασης. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

  • Να ερωτηθώ αργότερα. Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή ρύθμισης παραμέτρων στον υπολογιστή σας. Εάν η συσκευή είναι ακόμη συνδεδεμένη την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στον υπολογιστή, αυτό το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται ξανά.

  • Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα για αυτήν τη συσκευή. Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας ώστε να μην εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή αυτή και να μην την καταστήσει λειτουργική. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής, πρέπει να αποσπάσετε τη συσκευή και να την επανασυνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση ή επανάληψη εγκατάστασης συσκευής.

Εάν ο χρήστης επιλέξει Εντοπισμός και εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος οδήγησης, τότε η επιτυχία της εγκατάστασης εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

 • Η συσκευή υποστηρίζεται από πακέτο προγράμματος οδήγησης που περιλαμβάνεται στα Windows. Τα πακέτα προγραμμάτων οδήγησης που περιλαμβάνονται στα Windows μπορούν να εγκατασταθούν από τυπικούς χρήστες.

 • Ο διαχειριστής του υπολογιστή έχει κάνει προεργασία εγκατάστασης για το πακέτο του προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προεργασία εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Τα πακέτα προγραμμάτων οδήγησης που βρίσκονται στον χώρο αποθήκευσης μπορούν να εγκατασταθούν από τυπικούς χρήστες.

 • Ο χρήστης διαθέτει μέσα αποθήκευσης του πακέτου προγράμματος οδήγησης που παρέχει ο προμηθευτής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Επιπλέον ζητήματα

Από προεπιλογή, η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση νέας συσκευής, το πρόγραμμα οδήγησης της οποίας δεν υπάρχει στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Εάν το πακέτο του προγράμματος οδήγησης δεν υπάρχει στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, τότε οι τυπικοί χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν τη συσκευή μόνο με τις εξής προϋποθέσεις:

Πρόσθετες αναφορές

Εγκατάσταση συσκευών και των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης

Εγκατάσταση συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές

Προεργασία εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευής στο χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης

Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση πρόσθετων φακέλων για τα προγράμματα οδήγησης συσκευών

Ρύθμιση παραμέτρων των Windows για αναζήτηση στο Windows Update για προγράμματα οδήγησης συσκευών

Ενημέρωση ή αλλαγή του προγράμματος οδήγησης συσκευής

Επαναφορά του προγράμματος οδήγησης συσκευής σε προηγούμενη έκδοση

Εκκίνηση ή διακοπή ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Ρύθμιση παραμέτρων του τύπου εκκίνησης για πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας


Πίνακας περιεχομένων