Κατάργηση εγκατάστασης συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Συνήθως δεν χρειάζεται να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Απλώς αποσυνδέσετε τη συσκευή ώστε να Windows να μην φορτώνουν ή χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης. Κάποιες συσκευές μπορεί να απαιτούν τερματισμό του υπολογιστή. Για να βεβαιωθείτε ότι ενεργείτε σωστά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής.

Κατάργηση εγκατάστασης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Η κατάργηση εγκατάστασης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας περιλαμβάνει δύο βήματα:

  1. Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών για κατάργηση εγκατάστασης της συσκευής.

  2. Αφαίρεση της συσκευής από τον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών για κατάργηση της εγκατάστασης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Αφού καταργηθεί η εγκατάσταση μιας συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια θύρα εξωτερικά στον υπολογιστή σας, τερματίστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη θύρα και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση έναντι εγκατάστασης και κατάργησης εγκατάστασης

Αντί να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας συσκευής που μπορεί να επανασυνδέσετε, όπως ένα μόντεμ, μπορείτε να επιλέξετε απενεργοποίηση της συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, αλλά τα Windows ενημερώνουν το μητρώο του συστήματος, ώστε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών να μην φορτώνονται όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση του υπολογιστή σας. Τα προγράμματα οδήγησης είναι ξανά διαθέσιμα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση συσκευών είναι χρήσιμη αν θέλετε περισσότερες από μία ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού για τον υπολογιστή σας ή αν έχετε φορητό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε σε σταθμό αγκύρωσης.

Για διαδικασίες σχετικά με την κατάργηση εγκατάστασης, την επανάληψη εγκατάστασης τις συσκευές επαναφοράς και τα προγράμματα οδήγησής τους, ανατρέξτε στα θέματα Κατάργηση ή επανάληψη εγκατάστασης συσκευής και Επαναφορά του προγράμματος οδήγησης συσκευής σε προηγούμενη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό και τις διαδικασίες για εγκατάσταση συσκευών, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση συσκευών και των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης και Ρύθμιση των ιδιοτήτων συσκευής.


Πίνακας περιεχομένων