הסרת התקנה של התקן הכנס-הפעל

באופן כללי, אין צורך להסיר התקנה של התקן הכנס-הפעל. פשוט נתק או הוצא את ההתקן כדי ש- Windows לא יטען או ישתמש במנהל ההתקן. ייתכן שהתקנים מסוימים ידרשו שתכבה תחילה את המחשב. כדי לוודא שאתה עושה זאת כראוי, עיין בחוברת ההוראות של יצרן ההתקן.

הסרת התקנה של התקן הכנס-הפעל

הסרת התקנה של התקן הכנס-הפעל בדרך כלל מכילה שני שלבים:

  1. שימוש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר את ההתקנה של ההתקן.

  2. הסרת ההתקן מהמחשב.

השתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר התקנה של התקן הכנס-הפעל. לאחר הסרת ההתקנה של התקן, עליך לנתק או להסיר באופן פיזי את ההתקן מהמחשב. לדוגמה, אם ההתקן מחובר ליציאה בחלק החיצוני של המחשב, כבה את המחשב, נתק את ההתקן מהיציאה ולאחר מכן נתק את כבל החשמל של ההתקן.

הפיכה לזמין או ללא זמין כנגד התקנה והסרת התקנה

במקום להסיר התקנה של התקן שייתכן שתחבר שוב, כגון מודם, באפשרותך לבחור להפוך התקן הכנס-הפעל ללא זמין. בעת הפיכת התקן ללא זמין, ההתקן נשאר מחובר פיזית למחשב, אך Windows מעדכן את רישום המערכת כך שמנהלי ההתקנים עבור ההתקן אינם נטענים בעת הפעלת המחשב. מנהלי ההתקנים זמינים שוב בעת הפיכת ההתקן לזמין. הפיכת התקנים ללא זמינים היא אפשרות שימושית אם ברצונך לקבל יותר מתצורת חומרה אחת עבור המחשב או אם ברשותך מחשב נייד המשמש בתחנת עגינה.

לקבלת מידע אודות הליכים להסרת התקנה, התקנה מחדש וחזרה לגירסאות קודמות של התקנים ומנהלי ההתקנים שלהם, ראה הסרת התקנה או התקנה מחדש של התקן והחזרת מנהל התקן לגירסה קודמת.

לקבלת מידע נוסף אודות חומרה והליכים להתקנת התקנים, ראה התקנת התקנים ומנהלי ההתקנים שלהם וקביעת התצורה של מאפייני התקן.


תוכן העניינים