נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי להפעיל או להפסיק את הפעולה של מנהל ההתקן עבור התקן הכנס-הפעל. הליכים אלה אינם חלים על התקנים שאינם תואמים למפרט הכנס-הפעל. עבור התקנים שאינם תואמי הכנס-הפעל, ראה הפעלה או הפסקה של הפעולה של מנהל התקן שאינו תואם הכנס-הפעל.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

הפיכת התקן לזמין

כדי להפוך התקן הכנס-הפעל לזמין
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על הפוך לזמין.

    האפשרות הפוך לזמין תהיה מפורטת רק אם ההתקן אינו זמין.

באפשרותך גם להפוך התקן לזמין בעמוד מאפיינים של ההתקן. בחלק התחתון של הכרטיסיה כללי, אם האפשרות שנה הגדרות קיימת, לחץ עליה. לאחר מכן, בכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על הפוך לזמין.

אם אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב, ההתקן לא יהפוך לזמין עד להפעלה מחדש של המחשב.

הפיכת התקן ללא זמין

בעת הפיכת התקן ללא זמין, ההתקן הפיזי נותר מחובר למחשב אך מנהל ההתקן אינו זמין. מנהלי ההתקנים זמינים שוב בעת הפיכת ההתקן לזמין. הפיכת התקנים ללא זמינים היא אפשרות שימושית אם ברצונך לקבל יותר מתצורת חומרה אחת עבור המחשב או אם ברשותך מחשב נייד המשמש בתחנת עגינה.

אם תתבקש להפעיל מחדש את מהמחשב, ההתקן לא יהפוך ללא זמין וימשיך לפעול עד להפעלה מחדש של המחשב.

לאחר הפיכת התקן ללא זמין והפעלה מחדש של המחשב (אם יש צורך), המשאבים המוקצים להתקן יהיו פנויים וניתנים להקצאה להתקן אחר.

התקנים מסוימים אינם ניתנים להפיכה ללא זמינים, כגון התקנים עבור כונני דיסק ומעבדים.

כדי להפוך התקן הכנס-הפעל ללא זמין
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הספציפי הרצוי ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.

    חשוב

    אם תהפוך ללא זמין התקן הנדרש להפעלת המערכת, כגון הדיסק הקשיח, ייתכן שהמערכת לא תופעל בהצלחה.

באפשרותך גם להפוך התקן ללא זמין בעמוד מאפיינים של ההתקן. בחלק התחתון של הכרטיסיה כללי, אם האפשרות שנה הגדרות קיימת, לחץ עליה. לאחר מכן, בכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על הפוך ללא זמין.


תוכן העניינים