נושא זה מספק הליך בו באפשרותך להשתמש כדי לשנות את המשאבים בהם משתמש התקן.

שים לב

שינוי לא נכון של הגדרות משאבים יכול לגרום לחומרה שלך להיות לא זמינה ולגרום למחשב לפעול בצורה לקויה או להיות בלתי שמיש. שינוי של הגדרות משאבים צריך להתבצע אך ורק על-ידי משתמשים בעלי בקיאות ומומחיות בחומרה ובהגדרות תצורה של חומרת מחשב.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

כדי לשנות את הגדרות המשאבים עבור התקן
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך לשנות.

 3. לחץ פעמיים על ההתקן הספציפי שברצונך לשנות. אם להתקן יש הגדרות משאבים שבאפשרותך לשנות, הכרטיסיה משאבים מופיעה בתיבת הדו-שיח.

 4. לחץ על הכרטיסיה משאבים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות. ייתכן שתיבת הסימון אינה זמינה אם אינך יכול להקצות משאב ספציפי להתקן.

 5. בהגדרה מבוססת על, לחץ על תצורת החומרה שברצונך לשנות.

 6. בהגדרות משאבים, תחת סוג משאב, לחץ על סוג המשאב שברצונך לשנות. הבחירות שלך הן כדלהלן:

  • גישה ישירה לזיכרון (DMA)

  • בקשת פסיקה (IRQ)

  • יציאת קלט/פלט (I/O)

  • כתובת זיכרון

 7. לחץ על שנה הגדרה ולאחר מכן הקלד ערך חדש עבור סוג המשאב.

 8. חזור על שלבים 2 עד 7 לפי הצורך.

שיקולים נוספים
חשוב

ודא שההגדרות החדשות אינן מתנגשות עם התקנים אחרים. אם קיימות התנגשויות בין התקנים, הם מופיעים בכרטיסיה משאבים תחת רשימת התקנים מתנגשים.

 • האפשרות השתמש בהגדרות אוטומטיות אינה זמינה עבור התקנים שאין להם הגדרות אחרות שבאפשרותך לקבוע את תצורתן. היא גם אינה זמינה עבור התקנים הנשלטים על-ידי משאבי הכנס-הפעל ואין לשנותן על-ידי המשתמש.

 • תצטרך להקצות משאבים באופן ידני רק עבור התקנים ישנים יותר מסוג Industry Standard Architecture (ISA)‎ והתקני מערכת בסיסית של קלט/פלט (BIOS). בדרך כלל אין צורך שתשנה את הגדרות המשאבים כיוון שהמערכת מקצה משאבים באופן אוטומטי כאשר החומרה מותקנת.


תוכן העניינים