כשהתקן חדש מזוהה, Windows בודק את מאגר מנהלי ההתקנים כדי לראות אם מאוחסנת שם חבילת מנהלי התקנים מתאימה. אם אין שם חבילה מתאימה, הוא בודק במספר מיקומים כדי לחפש חבילת מנהלי התקנים למקם במאגר מנהלי ההתקנים. לפי הסדר, מיקומים אלה הם:

 1. התיקיות שצוינו בהגדרת הרישום DevicePath, כמתואר בנושא זה.

 2. אתר Windows Update באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת התצורה של Windows לאיתור מנהלי התקן ב- Windows Update.

 3. נתיב קובץ או אמצעי אחסון שמשתמש סיפק.

לאחר ש- Windows מאתר את חבילת מנהלי ההתקנים, היא מועתקת למאגר מנהלי ההתקנים ולאחר מכן מותקנת משם.

נושא זה מספק הליך בו תוכל להשתמש כדי לשנות את רשימת התיקיות בהן מחפש 'מנהל ההתקנים' חבילת מנהלי התקנים.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

כדי לקבוע את התצורה של Windows לחיפוש מנהלי התקנים בתיקיות נוספות
 1. פתח את 'עורך הרישום'. לחץ על התחל ולאחר מכן בתיבה התחל חיפוש, הקלד regedit.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. נווט אל מפתח הרישום הבא:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על DevicePath.

 5. הוסף נתיבי קובץ נוספים להגדרה, תוך הפרדת כל נתיב קובץ באמצעות נקודה פסיק. ודא כי ‎%systemroot%\inf הוא אחת התיקיות המוכללת בערך.

שים לב

אל תסיר את ‎%systemroot%\inf מערך הרישום DevicePath. הסרה של תיקיה זו עלולה לשבור את התקנת מנהל ההתקן.

שיקולים נוספים
 • באפשרותך לכלול נתיבים באמצעות:

  • אותיות של כוננים ושל תיקיות, כגון ‎c:\foldername

  • משתני סביבה, כגון ‎%systemdrive%\foldername

  • נתיבי רשת, כגון ‎\\server\share

  על הרשימה שאתה מציין להיות בשורה אחת, כאשר כל תיקיה מופרדת באמצעות נקודה פסיק.

 • אם התיקיות המפורטות בערך הרישום DevicePath יכילו תיקיות משנה נוספות, תיקיות המשנה ייכללו אף הן בחיפוש. לדוגמה, כלילת c:\‎ כאחד הנתיבים יגרום ל- Windows לחפש בכונן כולו.

 • הכללת חבילת מנהל התקן בתיקיה המופנית על-ידי ערך הרישום DevicePath אינה מסירה את הבקשות הנוצרות על-ידי החתימה של החבילה. אם החבילה אינה חתומה או חתומה על-ידי מפרסם שאינו ידוע או אינו מהימן, המשתמש עדיין יקבל תיבות דו-שיח המבקשות ממנו לאשר את המפרסם. כלילת האישור המשמש לחתימת מנהל ההתקן במאגר האישורים של 'מפרסמים מהימנים' גורם להסרת בקשה נוספת זו. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד אודות חתימת מנהלי התקנים באתר האינטרנט של Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923).


תוכן העניינים