נושא זה מספק הליכים בהם תוכל להשתמש כדי להסיר התקנה ולהתקין מחדש את התקני החומרה שלך.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה. עיין בפרטים הכלולים בסעיף "שיקולים נוספים" בנושא זה.

הסרת התקנה של התקן

באופן כללי, אין צורך להשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר התקנה של התקן הכנס-הפעל. פשוט נתק את התקן הכנס-הפעל מהמחשב שלך. ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב, עם זאת, בהתאם לסוג ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות שקיבלת מיצרן ההתקן.

לשם הסרת התקנה של התקן
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך להסיר את ההתקנה שלו.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הספציפי שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה. באפשרותך גם ללחוץ פעמיים על ההתקן ולאחר מכן, בכרטיסיה מנהל התקן, ללחוץ על הסר התקנה.

 4. בעמוד אישור הסרת התקן, בחר מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה אם ברצונך גם להסיר את חבילת מנהלי ההתקנים ממאגר מנהלי ההתקנים. .

  האפשרות מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה מסירה את החבילה ממאגר מנהלי ההתקנים. היא אינה מסירה את מנהל ההתקן המותקן כעת עבור כל התקן פעיל אחר העושה שימוש במנהל ההתקן הזה. אם תסיר את מנהל ההתקן מהמאגר וההתקן יחובר שוב למחשב, על Windows לחפש עותק של חבילת מנהלי ההתקנים במיקומי חיפוש רגילים, כולל בקשה אפשרית של המשתמש לספק אמצעי אחסון. אפשרות זו שוות ערך להפעלת הפקודה: pnputil -d -f <package.inf>. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת חבילת מנהלי התקנים ממאגר מנהלי ההתקנים.

 5. לחץ על אישור כדי להשלים את תהליך הסרת ההתקנה.

 6. כאשר תהליך הסרת ההתקנה מסתיים, נתק את ההתקן מהמחשב.

  אם תתבקש להפעיל מחדש את מהמחשב, ההסרה לא הסתיימה במלואה וההתקן עשוי להמשיך לפעול עד להפעלה מחדש של המחשב.

התקנה מחדש של התקן הכנס-הפעל

בצע התקנה מחדש של התקן רק במקרה בו אינו פועל כראוי או אם הפסיק לפעול לגמרי. לפני התקנה מחדש של התקן, נסה להפעיל מחדש את המחשב שלך ולבדוק את ההתקן כדי לבדוק אם פועל כראוי. אם ההתקן אינו פועל כשורה, נסה להתקין אותו מחדש.

כדי להתקין מחדש התקן הכנס-הפעל
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. מלא את ההוראות בהליך הקודם כדי לבצע הסרת התקנה של התקן.

 3. אם לא תתבקש להפעיל מחדש את המחשב, בצע שלבים אלה:

  • חבר את ההתקן והפעל מחדש את המחשב. ההתקן יאותר ויותקן מחדש לאחר ההפעלה מחדש של Windows.

  • בצע את כל ההוראות שיופיעו על גבי המסך כדי לסיים את ההתקנה.

 4. אם לא תתבקש להפעיל מחדש את המחשב, בצע שלבים אלה:

  • ב'מנהל התקנים', בתפריט פעולה, לחץ על בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה.

  • בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.

  הערה

  בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה לא יתקין מחדש התקן הכנס-הפעל אם מנהל התקן כבר מותקן במחשב. אם ההתקן לא הותקן, בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה לא יאתר את החיבור של ההתקן כשינוי. עליך להסיר התקנתו של התקן הכנס-הפעל כדי ש- Windows יפעיל התקנה כשתחבר את ההתקן שוב.

התקנה מחדש של התקן שאינו התקן הכנס-הפעל

בצע התקנה מחדש של התקן רק במקרה שבו אינו פועל כראוי או אם הפסיק לפעול לגמרי. לפני התקנה מחדש של התקן, נסה להפעיל מחדש את המחשב שלך ולבדוק את ההתקן כדי לבדוק אם פועל כראוי. אם ההתקן אינו פועל כשורה, נסה להתקין אותו מחדש.

כדי להתקין מחדש התקן שאינו תואם הכנס-הפעל
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. מלא את ההוראות בהליך הקודם כדי לבצע הסרת התקנה של ההתקן.

 3. לחץ באמצעות הלחצן הימני על הצומת העליון בחלונית הפרטים.

 4. לחץ על הוסף חומרה מדור קודם.

 5. באשף הוספת חומרה, לחץ על הבא ולאחר מכן מלא את ההוראות המופיעות על המסך.

שיקולים נוספים

תוכן העניינים