W przypadku instalowania urządzenia typu Plug and Play system Windows automatycznie konfiguruje urządzenie w taki sposób, aby poprawnie działało wraz z innymi urządzeniami zainstalowanymi w komputerze. Częścią tego procesu konfiguracji jest przydzielenie przez system Windows unikatowego zestawu zasobów systemowych do instalowanego urządzenia. Zasoby te mogą obejmować jeden lub kilka spośród następujących elementów:

  • Numery linii żądań przerwań (IRQ)

  • Kanały bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)

  • Adresy portów wejścia/wyjścia (We/Wy)

  • Zakresy adresów pamięci

Aby uzyskać definicje tych pojęć, zobacz Słownik zarządzania urządzeniami.

Poszczególne zasoby przydzielone do urządzenia muszą być unikatowe, gdyż w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie. W przypadku urządzeń typu Plug and Play system Windows automatycznie poprawnie konfiguruje te zasoby. Urządzenia można jednak konfigurować ręcznie za pomocą Menedżera urządzeń.

Na ogół należy unikać ręcznego zmieniania ustawień zasobów, ponieważ powoduje to określenie ustawień na stałe i w efekcie system Windows będzie miał mniej swobody podczas przydzielania zasobów innym urządzeniom. Jeśli zbyt wiele zasobów zostanie określonych na stałe, system Windows może nie być w stanie zainstalować nowych urządzeń typu Plug and Play.

Czasem dwa urządzenia wymagają tych samych zasobów, co powoduje wystąpienie konfliktu urządzeń. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, można ręcznie zmienić ustawienia zasobów, aby mieć pewność, że wszystkie ustawienia są unikatowe. Jednak niektóre zasoby, takie jak przerwania urządzeń PCI, mogą być współużytkowane w zależności od sterowników i komputera.

W zależności od typu instalowanego urządzenia może być konieczne ręczne skonfigurowanie tych ustawień. W przypadku instalowania urządzenia niezgodnego z typem Plug and Play system Windows nie może automatycznie skonfigurować ustawień zasobów dla urządzenia. Aby uzyskać instrukcje, zobacz podręcznik dostarczony z urządzeniem.

Przestroga

Nieprawidłowa zmiana ustawień zasobów może spowodować wyłączenie sprzętu oraz nieprawidłowe działanie komputera lub uniemożliwienie korzystania z niego. Ustawienia zasobów należy zmieniać tylko wtedy, gdy ma się pewność, że nowe ustawienia nie będą powodować konfliktów z innym sprzętem, lub gdy producent podał konkretne ustawienia zasobów dla urządzenia.


Spis treści