Po wykryciu nowego urządzenia system Windows sprawdza, czy w magazynie sterowników znajduje się odpowiedni sterownik. Jeśli nie, system szuka pakietu sterownika w kilku lokalizacjach. Kolejno są to następujące lokalizacje:

 1. Foldery określone w ustawieniu rejestru DevicePath. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie systemu Windows do wyszukiwania sterowników urządzeń w dodatkowych folderach.

 2. Witryna Windows Update w sieci Web zgodnie z opisem w tym temacie.

 3. Ścieżka do pliku lub nośnik określone przez użytkownika.

Gdy system Windows zlokalizuje pakiet sterownika, kopiuje go do magazynu sterowników, a następnie instaluje stamtąd sterownik.

Domyślnie system Windows przeszukuje repozytorium sterowników witryny Windows Update w Internecie, jeśli sterownika nie można automatycznie wykryć lokalnie. Administratorzy środowisk zarządzanych mogą sobie życzyć większej kontroli nad ich systemami zarządzanymi i wyłączyć automatyczne przeszukiwanie witryny Windows Update.

W tym temacie podano procedurę, której można użyć, aby włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie sterowników urządzeń w witrynie Windows Update.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby skonfigurować system Windows do wyszukiwania sterowników urządzeń w dodatkowych folderach
 1. Uruchom Edytor obiektów lokalnych zasad grupy. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz mmc gpedit.msc.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Otwórz węzeł Lokalne zasady komputera, Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, System, Zarządzanie komunikacją internetową, a następnie Internetowe ustawienia komunikacyjne.

 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Wyłącz wyszukiwanie sterowników urządzeń w witrynie Windows Update.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Włączone, aby uniemożliwić systemowi Windows przeszukiwanie witryny Windows Update.

  • Wybierz opcję Wyłączone, aby zawsze automatycznie przeszukiwać witrynę Windows Update, jeśli nie można znaleźć sterownika lokalnie.

  • Wybierz opcję Nie skonfigurowano, aby użyć domyślnego ustawienia systemu, czyli automatycznego przeszukiwania witryny Windows Update.

 6. Jeśli zostanie wybrana opcja Wyłączone lub Nie skonfigurowano, ma zastosowanie zasada znajdująca się w lokalizacji: Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, System, Instalacja sterowników, Wyłącz monit wyszukiwania sterowników urządzeń w witrynie Windows Update. Ta zasada określa, czy przed rozpoczęciem przeszukiwania witryny Windows Update ma być wyświetlany monit o wyrażenie zgody. Jeśli ta zasada jest włączona, wówczas witryna Windows Update jest przeszukiwana w trybie cichym bez uprzedniego pytania o zgodę.

W poniższej tabeli przedstawiono efekty różnych kombinacji tych dwóch ustawień zasad. Wyniki wskazują, czy monit jest wyświetlany oraz czy witryna Windows Update będzie przeszukiwana.

Zasada: Wyłącz wyszukiwanie sterowników urządzeń w witrynie Windows Update Zasada: Wyłącz monit wyszukiwania sterowników urządzeń w witrynie Windows Update Wynikowe zachowanie

Włączone

Włączone

Brak monitu, brak przeszukiwania witryny Windows Update.

Włączone

Wyłączone

Brak monitu, brak przeszukiwania witryny Windows Update.

Włączone

Nie skonfigurowano

Brak monitu, brak przeszukiwania witryny Windows Update.

Wyłączone

Włączone

Brak monitu. Automatyczne przeszukiwanie witryny Windows Update.

Wyłączone

Wyłączone

Użytkownik jest monitowany, a witryna Windows Update jest przeszukiwana po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Wyłączone

Nie skonfigurowano

Użytkownik jest monitowany, a witryna Windows Update jest przeszukiwana po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Nie skonfigurowano

Włączone

Brak monitu. Automatyczne przeszukiwanie witryny Windows Update.

Nie skonfigurowano

Wyłączone

Użytkownik jest monitowany, a witryna Windows Update jest przeszukiwana po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Nie skonfigurowano

Nie skonfigurowano

Użytkownik jest monitowany, a witryna Windows Update jest przeszukiwana po wyrażeniu zgody przez użytkownika.


Spis treści