Återkallningsprovidern hämtar listan med återkallade certifikat från en certifikatutfärdare och bedömer huruvida ett certifikat har återkallats med ledning av listan. Ange en eller flera platser för en lista över återkallade certifikat och eventuellt en lista med ändringar i återkallade certifikat samt ange uppdateringsintervallet för att hämta uppdaterade listor över återkallade certifikat i dialogrutan Återkallningsprovider.

Platser med listor över återkallade och ändrade certifikat

Du kan ange var listorna med återkallade och ändrade certifikat finns i de format som anges i tabellen här nedan. Alla platser som anges i distributionsplatsen för listor över återkallade certifikat i certifikatutfärdarens certifikat läggs till återkallningsprovidern då tjänsten Onlinesvarare installeras.

PlatsformatExempel

HTTP

http://Onlinesvararvärd/OCSP/CRLFil.crl

LDAP

ldap:///CN=GemensamtCertifikatutfärdarnamn,CN=CAvärdnamn,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=Fabrikam,DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint

En lista över återkallade certifikat kan tilldelas flera platser. Listans ordning bestämmer prioritetsordningen. En lista över återkallade certifikat på en högre plats används om två godtyckliga sådana listor inte innehåller samma återkallelselista.

Uppdateringsintervall

Standarduppdateringsintervallet anges som listans giltighetsperiod. Intervallet går även att ange i minuter så att listorna över återkallade certifikat uppdateras oftare.

Ytterligare referenser


Innehåll