Följande procedur konfigurerar en certifikatutfärdare så att ett e-postmeddelande skickas när en certifikathändelse inträffar.

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i någon av grupperna Domänadministratörer, lokala Administratörer eller motsvarande. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här gör du för att ett e-postmeddelande ska skickas när en certifikathändelse inträffar:
 • Skriv följande i en Kommandotolk med högre behörighet:

  certutil -setreg exit\smtp\<smtpserverServerName>

  certutil -setreg exit\smtp\<eventfilter +Event>

Varning

Om du redigerar registret felaktigt kan systemet skadas. Säkerhetskopiera alltid viktig information på datorn innan du gör ändringar i registret.

Följande tabeller visar kommandovärden och tillgängliga alternativ för den här proceduren:

Värde Beskrivning

certutil

Namnet på kommandoradsverktyget.

-setreg

Ändrar registret.

exit\smtp\smtpserver

Registervärdet som innehåller namnet på SMTP-servern (Simple Mail Transfer Protocol).

exit\smtp\eventfilter

Registervärdet som innehåller listan över händelser som certifikatutfärdaren ska övervaka. När någon av händelserna inträffar skickar certifikatutfärdaren ett e-postmeddelande.

+

Visar att posten, om det redan finns poster i registervärdet, läggs till i värdet.

Händelse

Anger den händelse som ska läggas till listan över händelser som certifikatutfärdaren ska övervaka. En händelse kan vara något av värdena i följande tabell.

Händelsevärde Beskrivning

ExitEvent_CertIssued

Anger att certifikatet utfärdas.

ExitEvent_CertPending

Anger att certifikatbegäran som tas emot av certifikatutfärdaren markeras som väntande.

ExitEvent_CertDenied

Anger att certifikatbegäran som tas emot av certifikatutfärdaren avslås.

ExitEvent_CertRevoked

Anger att ett befintligt certifikat återkallas.

ExitEvent_CRLIssued

Anger att en lista över återkallade certifikat utfärdas.

ExitEvent_Startup

Anger startåtgärden för certifikatutfärdaren.

ExitEvent_Shutdown

Anger avstängningsåtgärden för certifikatutfärdaren.

Ytterligare hänsyn

 • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken.

 • När händelserna ExitEvent_CRLIssued, ExitEvent_Startup och ExitEvent_Shutdown inträffar så innehåller inte certifikatutfärdaren någon e-postadress eftersom ingen användare har kopplats till händelsen. Därför måste en e-postadress konfigureras för dessa händelser. Skriv följande certutil-kommandon i Kommandotolken för att konfigurera e-postadressen för meddelandet:

  certutil -setreg exit\smtp\CRLIssued\To<E-mailString>
  certutil -setreg exit\smtp\Startup\To<E-mailString>
  certutil -setreg exit\smtp\Shutdown\To<E-mailString>
  E-mailString anger e-postadressen eller en sträng med e-postadresser som separeras med semikolon.

 • Om SMTP-servern inte accepterar anonyma anslutningar, måste certifikatutfärdaren konfigureras så att användarnamn och lösenord anges när den ansluter. Om du vill konfigurera certifikatutfärdaren för autentisering med SMTP-servern, skriver du följande certutil-kommandon i Kommandotolken:

  certutil -setreg exit\smtp\SMTPAuthenticate 1
  certutil -setsmtpinfo<UserName>
  UserName anger användarnamnet för ett giltigt konto på SMTP-servern. Du uppmanas att ange lösenordet för användarnamnet.

 • Om du vill se hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken:

  certutil -setreg -?
 • Mer information om kommandoradsverktyget certutil finns i certutil-kommandoreferensen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81249). Sidan kan vara på engelska.

Ytterligare referenser


Innehåll