Dialogrutan Ny användare

Element Information

Användarnamn

Här skriver du ett namn som identifierar användarkontot. Ett användarnamn får inte vara identiskt med andra användar- eller gruppnamn på datorn. Det kan innehålla upp till 20 gemener eller versaler utom följande:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Ett användarnamn får inte bestå av enbart punkter (.) eller mellanslag.

Fullständigt namn

Här skriver du användarens fullständiga namn. Det kan vara praktiskt att upprätta en standard för hur fullständiga namn ska anges så att de alltid börjar med antingen förnamnet (Louise Eriksson) eller efternamnet (Eriksson, Louise).

Beskrivning

Här anger du texten som beskriver användarkontot eller användaren.

Lösenord

Här skriver du ett lösenord på upp till 14 tecken. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

Bekräfta lösenord

Här skriver du det nya lösenordet en gång till så att det bekräftas.

Kryssrutan Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning

Anger om användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning.

Kryssrutan Användaren kan inte byta lösenord

Anger om användaren inte kan byta det tilldelade lösenordet. Detta alternativ väljs vanligen bara för konton som används av flera personer, t.ex. gästkontot. Den här inställningen påverkar inte medlemmar i gruppen Administratörer.

Kryssrutan Lösenordet upphör aldrig att gälla

Anger om lösenordet aldrig ska förfalla och åsidosätter inställningen Högsta ålder för lösenord i principen Lösenord i Grupprincip. Markera det här alternativet när du tilldelar tjänster, exempelvis Katalogreplikerare, med hjälp av Tjänster. Denna inställning åsidosätter Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning.

Kryssrutan Kontot är inaktivt

Anger om det markerade kontot är inaktivt.