Az ASP lapon kezelheti az ASP rendszer (klasszikus) konfigurációs beállításainak listáját.

A Megjelenítés listán válassza ki a beállítások megjelentésének módját: Rövid nevek, Konfigurációs nevek vagy Mindkét név.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Kódlap [codePage]

Megadja egy ASP-alkalmazás alapértelmezett kódlapját.

Pufferelés engedélyezése [bufferingOn]

Meghatározza, hogy egy ASP-alkalmazás kimenete pufferbe kerüljön-e. Az alapértelmezett érték True.

Darabolásos kódolás engedélyezése [enableChunkedEncoding]

Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a HTTP 1.1 darabolásos átviteli kódolás a webes közzétételi szolgáltatásnál (a webszolgáltatásnál). Az alapértelmezett érték True.

HTML-fájllal való helyettesítés engedélyezése [enableAspHtmlFallback]

Az ASP viselkedését szabályozza abban az esetben, ha megtelt a kérelmek várólistája. Ha a tulajdonság értéke True, az ASP rendszer egy olyan HTML-fájlt keres, amelynek neve megegyezik a kért fájl nevével, és hozzá van fűzve az _asp utótag. Ha talál ilyen fájlt, azt küldi vissza. Ha például a kért .asp fájl neve Hello.asp, akkor a visszaküldött .htm fájl neve Hello_asp.htm. Ha nem létezik ilyen fájl, akkor a kiszolgáló 500.13-as (A kiszolgáló elfoglalt) HTTP-hibát küld vissza az ügyfélnek. A kiszolgáló ugyanezt a hibát küldi vissza akkor is, ha a tulajdonság értéke False. Az attribútum alapértelmezett értéke True.

Szülő (..\) engedélyezése elérési utakban [enableParentPaths]

Meghatározza, hogy egy ASP-lap engedélyezze-e az aktuális könyvtárhoz viszonyítva (a „...\” jelöléssel) megadott, illetve az aktuális könyvtár feletti helyekre mutató elérési utak használatát. Az alapértelmezett érték False.

Ügyfélkapcsolat ellenőrzésének időköze [queueConnectionTestTime]

Megadja azt az időtartamot, ameddig egy kérelem a várólistán várakozhat. Ha egy kérelem a megadott időtartamnál tovább tartózkodik a várólistán, akkor az ASP a kérelem végrehajtása előtt ellenőrzi, hogy él-e még a kapcsolat az ügyféllel. Ha a kapcsolat időközben megszakadt, a rendszer nem dolgozza fel a kérelmet, hanem törli a várólistáról. Az alapértelmezett érték 00:00:03 másodperc.

Kérelem entitástörzsének korlátja [maxRequestEntityAllowed]

Megadja egy ASP-kérelem entitástörzsében levő bájtok megengedett maximális számát. Az alapértelmezett érték 200000 bájt.

Várólista hossza [requestQueueMax]

Meghatározza, hogy egyszerre legfeljebb hány ASP-kérelem lehet a várólistán. Az alapértelmezett érték 3000.

Kérelmek várólistájának időkorlátja [queueTimeout]

Meghatározza, hogy egy ASP-parancsfájlkérelem legfeljebb mennyi ideig várakozhasson a várólistán. Az alapértelmezett érték 00:00:00 (végtelen).

Maximális válaszpuffer [bufferingLimit]

Beállítja az ASP-puffer maximális méretét. Ha be van kapcsolva a válaszpufferelés, akkor ez a tulajdonság határozza meg az ASP-lapok által a válaszpufferbe írható bájtok maximális számát, mielőtt megtörténne a puffer kiürítése. Az alapértelmezett érték 4194304 bájt.

Parancsfájl időkorlátja [scriptTimeout]

Megadja azt az alapértelmezett időtartamot, amennyit az ASP-lapok az egyes parancsfájlok futására engedélyeznek, mielőtt megpróbálnák leállítani azokat, és a megfelelő eseményt a Windows eseménynaplóba írnák. Az alapértelmezett érték 00:01:30 perc.

Processzoronkénti szálak korlátja [processorThreadMax]

Megadja az IIS által az ASP-kérelmek futtatására processzoronként létrehozott munkaszálak maximális számát. Az alapértelmezett érték 25.

Területibeállítás-azonosító [lcid]

Megadja egy alkalmazás alapértelmezett területibeállítás-azonosítóját (LCID). A területibeállítás-azonosító határozza meg a dátum-, idő- és pénznemformátumokat. Az alapértelmezett érték 1033, ez az angol (USA-beli) területi beállításnak felel meg (en-us).

Újraindítás a konfiguráció módosításakor [enableApplicationRestart]

Meghatározza, hogy egy ASP-alkalmazás automatikusan újraindulhasson-e, ha módosítás történik az alkalmazás kulcsfontosságú konfigurációs tulajdonságaiban. Az alapértelmezett érték True.

Sorok számozásának számítása [calcLineNumber]

Meghatározza, hogy az ASP rendszernek számolnia és tárolnia kell-e a végrehajtott kódsorok sorszámát azért, hogy később a sorszámok hibajelentésekben felhasználhatók legyenek. Az alapértelmezett érték True.

COM-komponensek kivételeinek kezelése [exceptionCatchEnable]

Meghatározza, hogy az ASP-lapok feldolgozzák-e az összetevők által okozott kivételeket. False értéke esetén az ASP-lap nem dolgozza fel az összetevő által okozott kivételeket. Ez azt eredményezheti, hogy a kivételt a folyamat egy másik rétege kezeli, például egy VB-parancsfájl vagy az IIS munkavégző folyamata (ez utóbbi eset többnyire a munkavégző folyamat befejeződéséhez vezet). Az alapértelmezett érték True.

Ügyféloldali hibakeresés engedélyezése [appAllowClientDebug]

Meghatározza, hogy engedélyezve van-e az ASP rendszer ügyféloldali hibakeresése. Az alapértelmezett érték False.

Kérelemfeldolgozási hibák naplózásának engedélyezése [logErrorRequests]

Meghatározza, hogy a webkiszolgáló beírja-e az ASP-hibákat a Windows eseménynapló alkalmazási szakaszába. A rendszer az ASP-hibákat alapértelmezés szerint elküldi az ügyfélböngészőnek, és beírja az IIS naplófájljaiba. Az alapértelmezett érték True.

Kiszolgálóoldali hibakeresés engedélyezése [appAllowDebugging]

Meghatározza, hogy engedélyezve van-e az ASP-hibakeresés a kiszolgálón. Az alapértelmezett érték False.

Hibák naplózása az NT naplóba [errorsToNTLog]

Meghatározza, hogy mely ASP-hibák kerüljenek a Windows eseménynaplóba. A rendszer az ASP-hibákat alapértelmezés szerint elküldi az ügyfélböngészőnek, és beírja az IIS naplófájljaiba. Az alapértelmezett érték False.

Befejezéskori (On End) függvények futtatása névtelenül [runOnEndAnonymously]

Meghatározza, hogy a SessionOnEnd és az ApplicationOnEnd globális ASP-függvények névtelen felhasználóként fussanak-e. False értéke esetén a függvények nem lesznek lefuttatva. Az alapértelmezett érték True.

Parancsfájl hibaüzenete [scriptErrorMessage]

Meghatározza, hogy milyen hibaüzenetet kapjon a böngésző, ha bizonyos hibakeresési hibákat nem kap meg az ügyfél. Az alapértelmezés szerint elküldött üzenet: „Hiba történt a kiszolgálón az URL feldolgozása közben. Forduljon a rendszergazdához.”

Hibák küldése a böngészőnek [scriptErrorSentToBrowser]

Meghatározza, hogy a webkiszolgáló az IIS kérelemnaplójában történő rögzítésen túl megírja-e a hibakeresési adatokat (fájlnév, hiba, sor száma, leírás) az ügyfélböngészőnek. Az alapértelmezett érték True.

Parancsnyelv [scriptLanguage]

Megadja a webkiszolgálón futó összes ASP-alkalmazás alapértelmezett parancsnyelvét. Az alapértelmezett nyelv a VBScript.

Gyorsítótár könyvtárának elérési útja [diskTemplateCacheDirectory]

Annak a könyvtárnak a nevét tartalmazza, amelyet az ASP a lefordított ASP-sablonok lemezre mentéséhez használ a memóriabeli gyorsítótár túlcsordulásakor. Az alapértelmezett beállítás: rendszergyökér\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Típustár gyorsítótárazásának engedélyezése [enableTypelibCache]

Meghatározza, hogy a típustárak gyorsítótárba kerüljenek-e a kiszolgálón. Az alapértelmezett érték True.

Lemezgyorsítótárban tárolt fájlok maximális száma [maxDiskTemplateCacheFiles]

Megadja a tárolható lefordított ASP-sablonok maximális számát. Az alapértelmezett érték 2000.

A memória-gyorsítótárban tárolt fájlok maximális száma [scriptFileCacheSize]

Megadja a gyorsítótárba írandó előre lefordított parancsfájlok számát. Ha 0 értékre van beállítva, egyetlen parancsfájl sem kerül a gyorsítótárba. Ha 4291967295 értékre van beállítva, az összes kérelmezett parancsfájl gyorsítótárba kerül. Ez a tulajdonság a teljesítmény hangolására használható a rendelkezésre álló memória mennyiségétől és a parancsfájlok forgalmától függően. Az alapértelmezett érték 500.

Gyorsítótárazott parancsfájl-végrehajtók maximális száma [scriptEngineCacheMax]

Meghatározza, hogy az ASP-lapok legfeljebb hány parancsfájl-végrehajtót tartsanak a memória-gyorsítótárban. Az alapértelmezett érték 250.

Egymás melletti összetevők engedélyezése [appServiceFlags]

Engedélyezi a COM+ egymás melletti szerelvényeket, amelyek lehetővé teszik az ASP-alkalmazások számára annak megadását, hogy milyen verziójú rendszerszintű DLL-fájlokat vagy COM-komponenseket kell használni. Az alapértelmezett érték False.

Követő engedélyezése [appServiceFlags]

Engedélyezi a COM+ követőt, amely lehetővé teszi a rendszergazdáknak és a fejlesztőknek az ASP-alkalmazások hibakeresését. Az alapértelmezett érték False.

Végrehajtás többszálas apartmanban [executeInMta]

Meghatározza, hogy az ASP rendszer futtathatja-e a parancsfájlokat többszálas apartmanban. Az alapértelmezett érték False.

Az összetevők szálkezelési modelljének elfogadása [trackThreadingModel]

Meghatározza, hogy az IIS megvizsgálja-e azoknak az összetevőknek a szálkezelési modelljét, amelyeket az alkalmazás létrehoz. Az alapértelmezett érték False.

Partícióazonosító [partitionID]

Ezt a tulajdonságot a COM+ partíció globálisan egyedi azonosítójára (GUID) kell beállítani. Ha definiálva van ez a tulajdonság, akkor a Partíció használata jelzőt True értékre kell beállítani.

Egymás melletti összetevő [sxsName]

Ezt a tulajdonságot a COM+ alkalmazás nevére kell beállítani. Ha definiálva van ez a tulajdonság, akkor az Egymás melletti összetevők engedélyezése jelzőt True értékre kell beállítani.

Partíció használata [appServiceFlags]

Elszigeteli az alkalmazásokat saját COM+ partíciójukban. Ha a tulajdonság értéke True, definiálni kell a Partition ID elemet. Az alapértelmezett érték False.

Munkamenet-állapot engedélyezése [allowSessionState]

Engedélyezi az ASP-alkalmazás munkamenet-állapotának megőrzését. Az alapértelmezett érték True.

Munkamenetek maximális száma

Megadja az IIS által egyidejűleg engedélyezett munkamenetek maximális számát. Az alapértelmezett érték 2147483647.

Új azonosító biztonságos kapcsolaton [keepSessionIdSecure]

Új cookie-t hoz létre, amikor a kapcsolat átvált nem biztonságosról biztonságos módra. Az alapértelmezett érték True.

Időkorlát [timeout]

Megadja azt az időtartamot, amíg a rendszer megőrzi a munkamenet-objektumot a vele kapcsolatos utolsó kérelem után. Az alapértelmezett érték 00:20:00.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Lásd még


Tartalom