Bruk egenskapssiden ASP til å administrere en liste over konfigurasjonsinnstillinger for ASP (klassisk).

Bruk Vis-listen til å velge ett av følgende alternativer, som angir hvordan innstillingene vises: Egendefinerte navn, Konfigurasjonsnavn eller Begge navn.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Tegntabell [codePage]

Angir standard tegntabell for en ASP-applikasjon.

Aktiver bufring [bufferingOn]

Angir om utdata fra en ASP-applikasjon skal bufres. Standardinnstillingen er True.

Aktiver delkoding [enableChunkedEncoding]

Angir om HTTP 1.1-delkoding for overføring skal være aktivert for WWW-tjenesten (World Wide Web Publishing Service). Standardinnstillingen er True.

Aktiver HTML-reserve [enableAspHtmlFallback]

Styrer ASP-funksjonaliteten når forespørselskøen er full. Når dette alternativet er satt til True, vil ASP søke etter en HTML-fil med _asp lagt til i filnavnet, og returnere filen hvis den blir funnet. Hvis det for eksempel blir spurt etter en ASP-fil med navnet Hallo.asp, vil navnet på HTM-filen som returneres, være Hallo_asp.htm. Hvis filen ikke finnes, returneres en HTTP-feil av typen 500.13 (server opptatt) til klienten. Feilen vil også bli returnert hvis verdien er satt til False. Standardverdien for dette attributtet er True.

Aktiver overordnede baner [enableParentPaths]

Angir om en ASP-side tillater baner som er relative til gjeldende mappe (ved hjelp av notasjonen "...\") eller over gjeldende mappe. Standardinnstillingen er False.

Testintervall for klienttilkobling [queueConnectionTestTime]

Angir hvor lenge en forespørsel kan ligge i køen. Hvis forespørselen ligger lenger i køen enn det angitte tidsrommet, kontrollerer ASP om klienten fremdeles er tilkoblet før forespørselen kjøres. Hvis klienten ikke er tilkoblet lenger, blir ikke forespørselen behandlet, og den slettes fra køen. Standardinnstillingen er tre (3) sekunder.

Maksimumsgrense for tekstinnhold i forespørsler [maxRequestEntityAllowed]

Angir det maksimale antallet byte tillatt i enhetsteksten i en ASP-forespørsel. Standardinnstillingen er 200 000 byte.

Kølengde [requestQueueMax]

Angir hvor mange ASP-forespørsler køen kan inneholde samtidig. Standardinnstillingen er 3000.

Tidsavbrudd for forespørselskø [queueTimeout]

Angir hvor lenge en ASP-skriptforespørsel kan vente i køen. Standardinnstillingen er tre 00:00:00 (ubegrenset).

Svarbuffergrense [bufferingLimit]

Angir den maksimale størrelsen på ASP-bufferen. Hvis svarbufring er slått på, styrer denne egenskapen det maksimale antallet byte som en ASP-side kan skrive til svarbufferen før den tømmes. Standardinnstillingen er 4194304 byte.

Tidsavbrudd for skript [scriptTimeout]

Angir hvor lenge ASP-sider lar et skript kjøre som standard før de forsøker å stoppe skriptet og skrive en hendelse til hendelsesloggen i Windows. Standardinnstillingen er ett og et halvt minutt (00:01:30).

Tråder per prosessorgrense [processorThreadMax]

Angir maksimalt antall tråder per prosessor som IIS kan opprette for å kjøre ASP-forespørsler. Standardinnstillingen er 25.

ID for nasjonal innstilling [lcid]

Angir standard-IDen for nasjonale innstillinger (LCID) for en applikasjon. LCIDer definerer hvordan datoer, klokkeslett og valutaer er formatert. Standardinnstillingen er 1033, som representerer Engelsk (USA) (en-us).

Start på nytt når konfigurasjonen endres [enableApplicationRestart]

Bestemmer om en ASP-applikasjon kan startes på nytt automatisk når det er gjort endringer i kritiske konfigurasjonsegenskaper i applikasjonen. Standardinnstillingen er True.

Beregn linjenumre [calcLineNumber]

Angir om ASP skal beregne og lagre linjenummeret for hver utførte kodelinje for å kunne oppgi nummeret i en feilrapport. Standardinnstillingen er True.

Fang opp COM-komponentunntak [exceptionCatchEnable]

Angir om ASP-sider skal fange opp unntak som komponentene skaper. Hvis dette alternativet settes til False, fanger ikke ASP-siden opp unntak som er skapt av komponenten. Dette kan føre til at unntaket behandles av et annet lag i prosessen, for eksempel VS Script eller IIS-arbeidsprosessen (noe som vanligvis vil avslutte arbeidsprosessen). Standardinnstillingen er True.

Aktiver feilsøking på klientsiden [appAllowClientDebug]

Angir om feilsøking på ASP-klientsiden er aktivert. Standardinnstillingen er False.

Aktiver forespørsler om loggfeil [logErrorRequests]

Styrer om webserveren skriver ASP-feil til applikasjonsdelen av hendelsesloggen i Windows. Som standard skrives ASP-feil til klientwebleseren og IIS-loggfilene. Standardinnstillingen er True.

Aktiver feilsøking på serversiden [appAllowDebugging]

Angir om ASP-feilsøking er aktivert på serveren. Standardinnstillingen er False.

Logg feil i NT-logg [errorsToNTLog]

Angir om ASP-feil skal skrives til hendelsesloggen i Windows. Som standard skrives ASP-feil til klientwebleseren og IIS-loggfilene. Standardinnstillingen er False.

Kjør On End-funksjoner anonymt [runOnEndAnonymously]

Angir om de globale ASP-funksjonene SessionOnEnd og ApplicationOnEnd skal kjøres som anonym bruker. Hvis dette alternativet settes til False, kjøres ikke funksjonene. Standardinnstillingen er True.

Skriptfeilmelding [scriptErrorMessage]

Viser feilmeldingen som skal sendes til webleseren hvis bestemte feilsøkingsfeil ikke sendes til klienten. Standardmeldingen som sendes, er "Det oppstod en feil på serveren under behandling av URL-adressen. Kontakt systemansvarlig."

Send feil til leseren [scriptErrorSentToBrowser]

Angir om webserveren skriver feilsøkingsinformasjon (filnavn, feil, linjenummer, beskrivelse) til klientwebleseren i tillegg til å logge den i IIS-forespørselsloggen. Standardinnstillingen er True.

Skriptspråk [scriptLanguage]

Angir standard skriptspråk for alle ASP-applikasjoner som kjører på webserveren. Standardinnstillingen er VBScript.

Bane til buffermappe [diskTemplateCacheDirectory]

Viser navnet på mappen der ASP lagrer kompilerte ASP-maler på disken når minnebufferen er full. Standardinnstillingen er systemroot\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Aktiver bufring av typebibliotek [enableTypelibCache]

Angir om typebiblioteker bufres på serveren. Standardinnstillingen er True.

Maksimalt antall bufrede filer på disk [maxDiskTemplateCacheFiles]

Angir det maksimale antallet kompilerte ASP-maler som kan lagres. Standardinnstillingen er 2000.

Maksimalt antall bufrede filer i minne [maxDiskTemplateCacheFiles]

Angir hvor mange forhåndskompilerte skriptfiler som skal bufres. Hvis dette alternativet settes til 0, bufres ingen skriptfiler. Hvis dette alternativet settes til 4291967295, bufres alle forespurte skriptfiler. Denne egenskapen brukes til å justere ytelsen avhengig av hvor mye minne som er tilgjengelige, og hvor stor skriptfiltrafikken er. Standardinnstillingen er 500.

Maksimalt antall skriptmotorer som bufres [scriptEngineCacheMax]

Angir det maksimale antallet skriptmotorer som ASP-sider kan holde bufret i minnet. Standardinnstillingen er 250.

Aktiver komponent side ved side [appServiceFlags]

Aktiverer COM+-samlinger side ved side, slik at ASP-applikasjoner kan angi hvilken versjon av en system-DLL eller COM-komponent som skal brukes. Standardinnstillingen er False.

Aktiver sporing [appServiceFlags]

Aktiverer COM+-sporing, slik at administratorer eller utviklere kan feilsøke ASP-applikasjoner. Standardinnstillingen er False.

Utfør i MTA [executeInMta]

Angir om en ASP kan kjøre skript i et rom med flere tråder. Standardinnstillingen er False.

Sjekk komponenttrådmodell [trackThreadingModel]

Angir om IIS undersøker trådmodellen for komponenter som applikasjonen skaper. Standardinnstillingen er False.

Partisjons-ID [partitionID]

Angi denne egenskapen til GUIDen for COM+-partisjonen. Når denne egenskapen er definert, angir du True for elementet Bruk partisjon.

Komponent side ved side [sxsName]

Angi denne egenskapen til navnet på COM+-applikasjonen. Når denne egenskapen er definert, angir du True for elementet Aktiver komponent side ved side.

Bruk partisjon [appServiceFlags]

Isolerer applikasjoner til sine egne COM+-partisjoner. Når denne egenskapen er satt til True, må du definere en verdi for elementet Partisjons-ID. Standardinnstillingen er False.

Tillat økttilstand [allowSessionState]

Aktiverer opprettholdt øktstatus for ASP-applikasjonen. Standardinnstillingen er True.

Maksimalt antall økter [max]

Angir det maksimale antallet økter som IIS tillater samtidig. Standardinnstillingen er 2147483647.

Ny ID for sikker tilkobling [keepSessionIdSecure]

Genererer nye informasjonskapsler ved overganger fra ikke-sikker til sikker tilkobling. Standardinnstillingen er True.

Tidsavbrudd [timeout]

Angir hvor lenge et øktobjekt opprettholdes etter at siste forespørsel tilknyttet objektet er utført. Standardinnstillingen er 20 minutter.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse